Forskningstermin ved KHM

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Kulturhistorisk museum.

1. Formål

Disse retningslinjene utfyller retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Universitetet i Oslo, sist revidert 6. mars 2008. Formålet med forskningstermin å styrke forskningen ved Kulturhistorisk museum gjennom rom for sammenhengende forskningsarbeid. Disse retningslinjene omfatter ikke bestemmelser gjeldende for museumsdirektør og seksjonsledere som går over i ordinær vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo, avtaler inngått med vitenskapelig personale som kompensasjon for krevende oppgaver utført på museets vegne eller individuelle avtaler om pensjonsbetingelser.

2. Hvem som omfattes av ordningen

Alle fast tilsatte i ordinær vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin, men har ikke krav på slik termin. Forskere i stillingskategori 1108/1109 omfattes ikke av de ordinære opptjeningsreglene, men kan tildeles forskningstermin etter individuell vurdering. Tilsatte i universitetslektor- eller museumslektorstillinger kan søke om termin for faglig egenutvikling og oppdatering etter samme regler som gjelder for forskere i stillingskategori 1108/1109.

3. Omfang av vikarordninger

Behovet for vikar vurderes i hvert enkelt tilfelle, og midler til eventuelle vikarstillinger skal maksimum ta sikte på å dekke tilsvarende 60 % av normal stilling.

4. Grunnlag for å søke om forskningstermin

4.1 Generelle minimumskrav.

Forskningstermin skal kun tildeles søkere som dokumenterer i gjennomsnitt 1,5 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år, samt dokumenterer at kravene til avlevert pliktarbeid er oppfylt. Normen kan avvikes hvis særlige årsaker (ekstraordinær belastning) tilsier det. For nyansatte siste tre år gjelder kravet til gjennomsnittlig produksjon av publikasjonspoeng de siste tre år.

4.2 Ansiennitetsgrunnlag og forskningsterminens lengde.

Grunnlaget for opptjening av rett til å søke om forskningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling, hvor den ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til undervisning/samlingsoppgaver, forskning og administrasjon som er tillagt stillingen. Ved utregning av ansiennitetsgrunnlag skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med ordinært pliktarbeid, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Man tjener ikke opp rett til forskningstermin den tiden man har forskningstermin etter disse retningslinjene, har permisjon eller er frikjøpt fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn ens egen enhet ved UiO. Ved frikjøp i deler av stilling tjener man opp rett til å søke forskningstermin kun tilsvarende den resterende prosentsatsen man er ansatt ved UiO.

En fast vitenskapelig ansatt i professor-, førsteamanuensis- eller amanuensisstilling tjener opp rett til å søke om to måneders forskningstermin pr. tjenesteår når de pliktarbeidsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Etter søknad kan det innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.

Maksimal sammenhengende forskningspermisjon er normalt 12 måneder.

5. Forskningsterminens innhold

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin, fritas med det fra all pliktarbeidsoppgaver og alle administrative oppgaver ved museet. Det må søkes særskilt om fritak for veiledningsforpliktelser. Normalt skal en ikke kunne pålegges bedømmelsesoppdrag for doktorgrader og stillingsansettelser i terminen.

6. Innvilgning av forskningstermin

Museumsdirektøren i samarbeid med ledergruppen prioriterer og innvilger søknader om forskningstermin på grunnlag av de vedtatte retningslinjene. Eventuelle tildelinger er uansett avhengig av at økonomiske og organisatoriske betingelser ligger til rette.

7. Krav for tildeling av forskningstermin ut over minimumskrav og kriterier for prioritering mellom søkere

De som søker om forskningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forskningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av forskningsresultatene.

Ut over minimumskravene vil det bli lagt særlig vekt på følgende forhold:

  • Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.
  • Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.
  • Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.

Særlig tyngende omsorgsarbeid og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger skal tillegges vekt. Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra ansiennitet og faglige og arbeidsmessige kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en mannlig søker.

8. Søknad og søknadsfrist

Søknad om forskningstermin sendes forskningsrådgiver innen søknadsfrist fastsatt av museumsdirektøren.I søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forskningstermin eller permisjon for å utføre forskning uten hensyn til hvem som finansierte den. UiOs søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) skal benyttes.

9. Rapport

  • Den som har hatt forskningstermin skal innen en måned etter avsluttet termin levere en rapport til museumsdirektøren etter fastsatt form.
  • Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen og planer for publisering.
  • Rapporten kan følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av søknad om forskningstermin.
Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 9. okt. 2015 17:11