English version of this page

Utbetaling av feriepenger

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er å erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.

Du tjener opp feriepenger året før ferien skal avvikles, det vil si i opptjenings-året. Kalenderåret du faktisk avvikler ferien kalles ferieår. Hvis du ikke har vært i jobb året før, har du uansett rett til å ta ferie, men ikke rett til feriepenger.


Når utbetales feriepenger?

 • Feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. For eksakt utbetalingsdato se kjøreplan for utbetalinger.
 • Også feriepenger for timelønn, honorar og overtid blir utbetalt i juni.
 • Ved fratredelse utbetales feriepenger etter siste lønning ved neste ordinære lønningsdag. Dersom ny arbeidsgiver er statlig, overføres feriepengegrunnlaget dit og utbetales på vanlig måte fra ny arbeidsgiver.

Hvor mye feriepenger har du krav på?

 • Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.
 • I feriepengegrunnlaget inngår alt som du har fått utbetalt som arbeidsvederlag (lønn, sykepenger m.m.) i opptjeningsåret. Utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji og feriepenger inngår ikke i beregningen.
 • Feriepengegrunnlaget fremgår av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Opptjente feriepenger fra fjoråret og inneværende år finner du også på lønnsslippene dine.

Feriepengeoppgjør på junilønn

 • Ferie er fritid uten lønn. Det vil si at arbeidsgivere som utbetaler 12 månedslønner skal trekke deg i lønn når du avvikler ferie. Dette gjøres imidlertid ikke hver gang du avvikler ferie, men samlet for hele året i juni hvor du blir trukket lønn for de feriedagene som du har plikt til å avvikle.
 • Full feriefritid (25 arbeidsdager ved 5 dagers arbeidsuke) utgjør mer enn en kalendermåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at ferietrekket normalt er høyere enn månedslønnen.
 • Feriepengene overstiger normalt ferietrekket. Bruttolønnen i juni blir normalt større enn en månedslønn.
 • Feriepengene utbetales uten skattetrekk.

Eksempel på avregning av junilønn

 • Det kan være vanskelig å forstå lønnsslippen for juni. Her er et eksempel på en typisk juni-lønnsslipp med forklarende tekster (pdf).
 • Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52. Årslønnen beregnes ut fra månedslønn i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn delt på 260 (5 dager x 52 uker).
 • Eksempel: NN har en månedslønn på kr 30.000 og opptjente feriepenger på kr 38.000. Trekk for full ferie på 5 uker.
  Brutto månedslønn juni kr 30.000
  Feriepenger (12 % av feriepengegrunnlaget) kr 38.000
  Trekk for 5 uker ferie
  (månedslønn i juni x 12 måneder x 25 dager / 5 dager x 52 uker)
  - kr 34.615
  Bruttolønn i juni kr 33.385

Regler for personer over 60 år

 • Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.
 • For å dekke trekk av lønn for 5 ekstra feriedager utbetales det 2,3 % ekstra feriepenger, dvs. at satsen er 14,3 %.
 • Beregningen og utbetalingen av feriepenger for ekstrauken er imidlertid underlagt en beløpsgrense på 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. For noen dekker derfor ikke feriepengene fullt ut bortfallet av lønn i denne ene uken. Der dette er tilfelle, kan du velge ikke å avvikle feriedagene som ikke er dekket.
 • Feriepengene knyttet til den ekstra ferieuken er trekkpliktige.

Spesielle forhold

 • Manglende opptjening
  • Alle vikarer og fast ansatte som mottar månedslønn i juni trekkes i utgangspunktet for full (5 uker) ferie. Derfor kan junilønnsutbetalingen bli mindre enn vanlig fordi det kan bli trukket lønn for flere dager enn det utbetales feriepenger for.
  • Ønsker du å redusere ferien på grunn av manglende opptjening, må du gi melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai. Lokal administrasjon videresender meldingen til Seksjon for lønn som må motta den senest 13. mai.
  • Dette gjelder også deg som er over 60 år som ikke får feriepenger som dekker lønnsbortfall for 6. ferieuke på grunn av begrensningen knyttet til feriepengegrunnlag over 6G.
 • Tiltredelse eller fratredelse i juni
  • Når du fratrer en stilling ved UiO, må du oppgi om du har ferie tilgode. Fratrer du i juni, må du sende inn melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai for å være sikker på at junilønnen blir korrekt.
  • Ved tiltredelse i juni skal det alltid gis beskjed om feriedager.
  • Ved tiltredelse etter juni må det gis beskjed dersom det skal avvikles ferie i løpet av året.
  • Har du tiltrådt 2. juni eller senere, søker du om ferie uten lønn i HR-portalen og vil bli trukket for dette på lønnen den måneden du avvikler ferien.
 • Når ferie ikke avvikles
 • Trekkfrihet i juni
  Merk at det er feriepengene som er trekkfrie, ikke alle utbetalinger i juni. Består junilønnsutbetalingen av 3 uker feriepenger og 2 uker lønn, så trekkes det forskuddstrekk av 2 uker lønn.
 • Deltidsansatte
  Deltidsansatte som på grunn av manglende opptjening ønsker redusert ferie må gi melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai slik at trekket for ferie blir korrekt.
Publisert 3. mars 2015 15:47 - Sist endret 13. juni 2017 10:10