English version of this page

Kompetansebasert medisinutdanning

Hva slags kompetanse skal en lege i Norge ha i fremtiden? Oslo 2014, den nye studieplanen for medisinstudiet, er et gjennomtenkt svar på dette spørsmålet.

Ingrid Os gir en introduksjon til den nye studieplanen Oslo 2014 under høstens introuke for nye studenter.

Foto: Gunnar Lothe

Studieplanen for medisin, Oslo 2014, søker å ta utgangspunkt i hvilken kompetanse studentene forventes å ha, på et gitt trinn i studiet.

Det er nedlagt mye arbeid i å etablere beskrivelser av forventet læringsutbytte i ulike deler av studiet, og for hvert enkelt fag, med klart definerte kunnskaper, kliniske ferdigheter og generell kompetanse.

Tydelige forventninger

Sammen med modulgrupperepresentanter, har prosjektledelsen for Oslo 2014 laget en plan for hvordan forventet kompetanse kan oppnås, og på hvilken måte dette skal skje.Tydelige beskrivelser av forventet læringsutbytte er viktig for å øke engasjement og ansvar blant studentene, og vi mener dette bidrar til bedre læring. Studentene skal vite hva som forventes, de må ta ansvar for å tilegne seg denne kompetansen.

Vi som lærere må sikre oss at læringen som blir gitt, fokuserer på det som er definert som viktig læringsutbytte, og at våre studenter blir forberedt på klinisk praksis. Dette skal testes hele veien gjennom studiet.

Teori og praksis henger sammen

Medisinstudiet må alltid holde en høy standard for å tilfredsstille forventninger både fra enkeltpasienter, men også fra samfunnet generelt. Kunnskap alene er ikke nok. Det er viktig at studentene kan gjøre fornuftige kliniske vurderinger, ta valg, og samtidig kunne utføre praktiske prosedyrer.

Detaljering i læringsutbyttebeskrivelser i klinisk kunnskap og ferdigheter er derfor sterkt vektlagt i Oslo 2014. Atferdsfag har en viktig plass gjennom hele studiet og integrert med kliniske fag. God klinisk kommunikasjon må læres og gjennomsyre enhver klinisk undervisningssituasjon.

Nye praksisarenaer utover sykehus, poliklinikk og allmennpraksis diskuteres, og det har allerede vært vellykkede piloteringer med praksis i sykehjem og ved kommunal akutt døgnvakt.

Fange opp ny kunnskap

Orienteringen mot å vektlegge kompetanse er ikke unikt for Det medisinske fakultet i Oslo. Dette skjer ved mange fakultet både i og utenfor Norge. Vi tror dette er en riktig måte å utvikle studiet på, men studiet må være dynamisk.

Vi må som lærere fange opp nye arbeidsmåter, kunnskap, teknologi, endret sykdomspanorama, og nye yrkesroller. Teamarbeid og tverrprofesjonelt samarbeid og arbeidsgliding er noe studenter og leger må forholde seg til.

Helsesystemet er i endring, større fokus på folkehelseperspektiv og sykdomsforebyggende tiltak både nasjonalt og globalt, pasientsikkerhet, er alle store utfordringer.

Nye læringsformer som nå er tatt i bruk i den nye studieplane er:

  • team-basert læring
  • ”flipped classroom”
  • kasuistikkbasert læring

E-læring er en god støtte og styrke i mange fagområder. Søknader om støtte til e-læringsprosjekt er økende, noe vi synes er positivt. Vi ser også at kompetansen i simulering er økende blant våre lærere. Simulering vil få en større og viktigere plass i utdanningen av leger i mange fagfelt.

Digitalisert eksamen

Eksamen må avspeile kompetansen som kreves. Det betyr at eksamen i den kliniske delen av studiet må reflektere kliniske problemstillinger. Eksamensarbeidet er tidkrevende, og eksamenskommisjonene gjør et flott og uhyre viktig arbeid.

Fakultetet har i mange år hatt avanserte eksamener som modifiserte OSCE (objektiv strukturert klinisk eksamen) og mini-CEX (4-stasjonseksamen med reelle pasienter). Tidligere skriftlige eksamener med essay-oppgaver er i økende grad blitt erstattet med sekvensielle kliniske kasuistikk-oppgaver. Etterhvert har de blitt digitalisert takket være stor innsats fra eksamenskommisjoner og Seksjon for medisinsk informatikk. Dette kan vi være stolte over.

Utdanning skal i fokus

Utdanningsledere ansettes nå ved hvert institutt, og de skal bidra til å synliggjøre utdanningen ved instituttene, koordinere, og ikke minst etablere en møteplass der utdanningsspørsmål diskuteres.

Fornyet lærerkompetanse med vekt på modernisering av lærings- og evalueringsformer er blant satsningsområdene.

Derfor har vi nettopp etablert et Helsevitenskaplig utdanningsenter (HUS) hvor utvikling av utdanning skal være i fokus.

Fordi utdanning er viktig, og er fundamentet for et godt helsevesen i praksis!

Av Prodekan Ingrid Os og prodekan Kristin Heggen
Publisert 29. apr. 2015 15:07 - Sist endret 3. des. 2015 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere