100 mill til økt innovasjonskraft og vekselvirkning med næringslivet

MN setter av 100 millioner til Endringsmiljø-satsningen for å øke fakultetets innovasjonsevne og økt vekselvirkning med næringslivet.

portrettbilde

Det sittende dekanatet startet tidlig opp Endringsmiljø-satsningen. 375 millioner kroner, hovedsakelig i form av stipendiatstillinger (KD-stillinger), ble bevilget til 15 Endringsmiljøer etter en omfattende og involverende toårig prosess. Vi setter nå av 100 millioner for å øke fakultetets innovasjonsevne og for økt vekselvirkning med næringslivet. Denne satsningen muliggjøres av 24 stipendiatstillinger (KD-stillinger) som tildeles MNT-fag ved UiO over statsbudsjett for 2016 (forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas i Stortinget).

Innovasjonssatsningen, som er definert i samhandling med rektoratet, er et svar på regjeringens forventning om at sektoren skal bidra ytterligere til verdiskapning og til syvende og sist, til nye arbeidsplasser. Vårt viktigste produkt i så måte er sterke innovativt tenkende og dynamiske kandidater. Inkludert i dette er også studentenes egen evne til å innovere, og regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjett satt av 25 millioner nettopp til studentinnovasjon. Likevel mener vi at vi kan bidra mer. Ikke minst ønsker vi å øke og bedre vekselvirkningen mellom fremragende forskergrupper som jobber grunnleggende og langsiktig, og relevant næringsliv. Vi ser at SFF'ene ofte er sterke innovasjonsaktører, og vi ser at fakultetet ikke utnytter de store mulighetene som ligger i tematiske programmer i vårt hjemlige Forskningsråd, og ikke minst i Horisont2020. Derfor er vi veldig glad for å kunne kunngjøre denne satsningen.

Endringsmiljøene hadde ingen tematiske begrensninger. Vi var ute etter fremragende tverrfaglige forskermiljøer som ville samhandle og videreutvikle et allerede godt fakultet. Innovasjonssatsningen er i noen grad tematisk. Stillingene organiseres i klynger på fire stillinger, eller kobles til allerede etablerte satsninger. Vi har valgt å sette av to clustere av fire KD-stillinger til å videreutvikle vårt samarbeid med henholdsvis OsloMedTech og UNIK (Universitetsstudiene på Kjeller). OsloMedTech har fått Norwegian Centre of Expertise-status med vårt fakultet som viktigste samarbeidspartner. Clusteren av fire stillinger vil utvikle dette samarbeidet. Samhandlingen med UNIK er inne i en viktig og positiv utvikling, og de fire stillingene skal her bidra til å skape et mer robust og levende miljø på/med Kjeller.

Videre skal stillinger benyttes til å styrke og videreutvikle allerede etablerte satsninger. Fem stillinger utlyses mot Endringsmiljøene over to år, mens fire stillinger koples mot det Nasjonale senteret Digitalt Liv Norge - konvergens for innovasjon. UiO fikk her kun ett prosjekt i første runde av denne store BIOTEK2021-satsningen, og de fire stillingene vil her brukes til å posisjonere oss for fremtidige utlysninger.

De siste åtte stillingene vil lyses ut åpent. Det skal velges ut to clustere - fire stillinger i hver - basert på åpen konkurranse og uten tematiske føringer. Innovasjon og næringslivvekselvirkning vil dog være et krav.

Vårt sterke Technology Transfer Office, Inven2, skal koples tett på alle satsningene.

Av Svein Stølen, forskningsdekan
Publisert 27. nov. 2015 16:39 - Sist endret 27. nov. 2015 16:41