Forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, bl.a. i universitetsloven, forvaltningsloven, og i vilkår fra eksterne finansieringskilder. Instituttlederne og dekanene skal kontinuerlig følge opp at rammene overholdes. Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper, og innenfor fastsatte rammer.

UiOs tiltaksplan for redelighet i forskning

UiO har de siste årene intensivert sitt arbeid for å fremme god forskningsskikk og forebygge vitenskapelig uredelighet. Dette arbeidet ble i 2006 og 2007 koordinert gjennom en egen tiltaksplan.Utgangspunktet for tiltaksplanen var institusjonens ansvar for å påse at alle ansatte følger lovgivers påbud og de allminnelige regler for god forskningsskikk på de enkelte fagområder. Gjennom tiltaksplanen har man fått gjennomgått regelverk og rutiner på området forskning og forskerutdanning. Det var ikke behov for å lage mange nye rutiner. Arbeidet gikk hovedsakelig ut på bevisstgjøring og opprydding i eksisterende regelverk og rutiner. Hovedfokus ble lagt på tilrettelegging heller enn kontrolltiltak. Det bør understrekes at institusjonens ansvar for å sørge for at alle ansatte følger lover, regler og aktuelle etiske standarder ikke må forveksles med at institusjonen legger seg opp i den enkeltes akademiske frihet.


I tillegg til å ha satt fokus på temaet god forskningsskikk har arbeidet med tiltaksplanen gitt følgende konkrete resultater:

1. Retningslinjer for god forskningsskikk - UiOs 10 bud

Basert på de sentrale punktene som utkrystalliserte seg i arbeidet med tiltaksplanen ble det utarbeidet retningslinjer for god forskningsskikk: 10 bud for god forskningsskikk. Disse prinsippene ble vedtatt av Universitetsstyret 21. juni 2007.

2. Selvstendig rolle for Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg ved UiO har fått en rådgivende og pådrivende rolle i forskningsetiske spørsmål. Det er blitt åpnet for større fleksibilitet i behandlingen av enkeltsaker, blant annet kan Utvalgets leder gi råd i ekstraordinære tilfeller (ombudsmannsfunksjon). Les mer om forskningsetisk utvalg på UiOs sider for ansatte.

3. Forskerutdanning: Innskjerping av krav om aktiv deltakelse på ph.d.-program ved UiO

UiOs ph.d.-forskrift har blitt revidert, og det har blitt innført et kvalitetssystem for forskerutdanningen. Det vil nå bli lagt større vekt på opplæring i forskningsetikk samt tettere oppfølging av kandidatene. De viktigste endringene er krav om at minimum ett år av doktorgradsprogrammet skal gjennomføres etter opptak ved UiO, at kandidaten skal inngå i et aktivt forskningsmiljø og at hovedveilederen skal være tilsatt ved UiO. Informasjon om kvalitetssystemet for forskerutdanningen og den nye ph.d.-forskriften finner du på de sentrale forskerutdanningssidene.

4. Pilotprosjekt for web-basert dokumentasjon av etisk praksis og lagring av forskningsdata

UiO gjennomførte i perioden 2007-våren 2009 pilotprosjektet IT-tiltak for å fremme god vitenskapelig praksis. Prosjektet var igangsatt for realisering, utprøving og evaluering av IT-tiltak for dokumentasjon av god vitenskapelig praksis. Noen utvalgte fagmiljøer har deltatt.

Publisert 28. okt. 2013 13:47 - Sist endret 27. okt. 2015 14:43