English version of this page

Sentre for fremragende forskning

Universitetet i Oslo (UiO) har per i dag ti Sentre for fremragende forskning (SFF). UiOs forskergrupper er i sterk konkurranse med andre norske miljøer tildelt SFF-tittelen for en periode på ti år.

UiO har også blitt tildelt fem nye sentre for fremragende forskning. Sentrene skal drive gjennombruddsforskning innen livsvitenskap, kreftforskning, musikkvitenskap og solforskning. Les mer om de nye SFF-ene

Multiling - Senter for flerspråklighet

Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling både språklig og kulturelt. MultiLing - senter for flerspråklighet skal fremskaffe kunnskap om de språklige konsekvensene av den senere tids globalisering. Senterleder er Elizabeth Lanza.

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser - NORMENT - ønsker vi å finne svar på hva det er som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser. NORMENT ledes av Ole A. Andreassen

Pluricourts

Pluricourts søker å analysere nåværende og fremtidig roller og legitimitet knyttet til de mange internasjonale domstoler og rettsinstanser som finnes. Pluricourts ledes av Geir Ulfstein.

Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) sin forskning er viet helt fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av vår planet. Forskningen omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkansk aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå opphøring av livsformer. Senteret ledes av Carmen Gaina.

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) studerer sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land. Senterleder er Karl-Ove Moene.

Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling

Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN) studerer menneskesinnets plass i naturen, ved å studere forskjellige former for normativ atferd omkring rasjonalitet, kommunikasjon og etikk. Senteret kombinerer empirisk og filosofisk forskning. CSMN ble opprettet i 2007, senterleder er Olav Gjelsvik.

Senter for økologisk og evolusjonær syntese

Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) samler populasjonsøkologer, evolusjonsbiologer, genetikere og statistikere, og fungerer som en intellektuell plattform innen økologi- og evolusjonsforskning med fokus på det økologiske systemet i både saltvann og ferskvann. CEES ble opprettet i 2007, Nils Chr. Stenseth er senterleder.

Senter for kreftbiomedisin

Senter for kreftbiomedisin (CCB) er et samarbeid mellom grunnforskere i cellebiologi og translasjonsforskere som analyserer svulstmateriale for å finne ut hvilket gen som kan være ansvarlig for den krefttypen pasienten har fått. I tillegg deltar statistikere for å håndtere de store mengdene datamaterialet som ligger til grunn for forskningen. Senterleder er Harald A. Stenmark.

CCB

Senter for immunregulering

Senter for immunregulering (CIR) studerer hva det er som regulerer immunsystemet, og forskjeller/likheter mellom ulike immunitetsrelaterte sykdommer. De søker å finne forklaringer på hvorfor immunsystemet ved immunrelaterte sykdommer går til angrep på egen kropp. Ludvig M. Sollid er senterleder.

CIR

Senter for teoretisk og beregningsorientert kjemi

Senter for teoretisk og beregningsorientert kjemi (CTCC) er et desentralisert senter, der en node ligger ved Universitetet i Tromsø og en node ved Universitetet i Oslo under Kjemisk institutt. Senterleder ved Oslo-noden er Trygve Helgaker.