Nyheter fra Culcom

Publisert 28. mai 2013 15:59

Hva skjer med familierelasjonene og familietradisjonene når man flytter til et nytt land? Therese Sandrup har nylig forsvart en av de få doktoravhandlinger om familieliv som krysser statsgrenser.

Publisert 13. sep. 2012 04:33

Hvor mye må man ha til felles for å kunne leve sammen? Hvordan hjelpe mennesker ut av vold og ensomhet? Hvordan fornye demokratiet? Svarene sosialantropolog Cicilie Fagerlid fant i Paris var overraskende enkle.

Publisert 5. juli 2011 14:43

Å vedlikeholde relasjoner til hjemlandet kan hjelpe integrasjonen i Norge, viser Sarvendra Tharmalingam i sin doktoravhandling som han nettopp har forsvart.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det forskes mye på rasisme og diskriminering. Men i det siste har samfunnsvitere begynt å interessere seg for de mer vennligsinnede holdningene til andre - som for eksempel kosmopolitisme. - Kosmopolitisme kan sammenlignes med å respektere røykeforbudet: En tar hensyn til hverandre fordi en anerkjenner at en lever i den samme verden uten at en trenger å være enig i hva som er det gode liv, påpekte Thomas Hylland Eriksen i et paper, skrevet for konferansen Cosmopolitanism and Anthropology ved University of Keele.

Publisert 18. mai 2011 13:59

For seks år siden drepte amerikanske styrker en Al-Jazeera journalist i Bagdad. Forrige uke døde en pakistansk journalist av Talibans geværkuler. "Krigen mot terror" er et tilbakeslag for den globale journalistikken. Hvordan kan journalister likevel skape en global offentlighet? Mange av debattene på en mediekonferanse i Lahore, som Elisabeth Eide var med på å organisere, kretset rundt dette spørsmålet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvor viktig er gjensidig tillit i et flerkulturelt samfunn? Hvordan kan tillit skapes? Skal vi involvere oss i andre eller er likegyldighet et bedre alternativ? Under Culcoms åpningskonferanse fikk deltakerne høre inspirerende innlegg av forskere fra våre naboland og innspill fra organisasjoner som jobber mot rasisme.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Jeg er sannsynligvis den eneste som skriver om nasjonalisme som ikke tenker stygt om den, sier Benedict Anderson. I 1983 skrev professoren ved Cornell University (New York) en av de mest leste bøkene om nasjonalisme “Imagined Communites. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism”. På Kapittelfestivalen i Stavanger hadde han en drøy halvtime til overs for et intervju.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ikke undervurder frivilligheten og ikke bagatelliser tvangen! Dette er konklusjonen i Anja Bredals doktoravhandling om arrangerte ekteskap. Etter ti år forskning, en doktorgrad og flere tidsskrift- og avisartikler er sosiologen fortsatt opptatt av temaet. Hun lurer spesielt på en ting: Hvordan går det an å forfekte en nyansert mellomposisjon og likevel være interessant?

Publisert 18. mai 2011 13:59

Innvandrere sliter på arbeidsmarkedet. I Canada, USA og Nord-Irland må arbeidsgiverne forebygge diskriminering ved å analysere sin egen bedrift: Er etniske minoriteter underrepresentert blant de ansatte? - I Norge har vi ikke slike ordninger. Derfor tenkte jeg det kunne være interessant å se på om det var mulig å gjøre noe slikt her også sier Ronald Craig. Juristen har fått prosjektstøtte til å finne et svar i løpet av seks måneder.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ved å studere flagg kan en studere hvordan et samfunn inkluderer og ekskluderer folk. Under konferansen “Flying the flag: Critical perspectives on symbolism and identity” tok forskere fra flere land opp temaer som Nord-Irlandkonflikten og rasisme i USA. Men ikke all flaggbruk har noe med nasjonalisme å gjøre som eksempler fra Danmark og Norge viste. Innleggene skal senere utgis som bok.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan er forholdet mellom etnisk norske og ikke-etnisk norske feminister eller innvandrerkvinner? Det er et av de store spørsmålene som Beatrice Halsaa, faglig leder ved Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKK) er opptatt av. Hun har vært en av tre koordinatorer for et internasjonalt forskernettverk Women’s Movement and Internationalization og en av redaktørene av boka “Crossing Borders” som utforsker den globale kvinnebevegelsens diversitet. Nå er hun medlem av forskergruppen bak Kulturell kompleksitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Et musikkstudio der unge utøvere produserer rap-musikk er så kulturelt komplekst som det går an å være. Dette mener musikviterne Jan Sverre Knudsen og Stan Hawkins som skal studere hiphop-artister i Oslo: Hvordan skaper musikk samhold? Hvordan skaper den grenser? Og hvordan påvirker migrasjon utviklingen av disse musikkstilene?

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan utfordrer det multikulturelle samfunn det norske rettssystemet og rettsoppfatningene våre? Hva skjer i møtene mellom forskjellige rettsoppfatninger? Skal alle mennesker behandles likt - uansett bakgrunn? Eller skal grupper særbehandles på grunn av religion eller og etnisitet? Også jurister forsker på flerkulturelle spørsmål. Anne Hellum er med i forskergruppen i forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet og en av de få juristene som kombinerer juss og antropologi.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Norge har alltid vært et innvandringsland. I tre-binds-verket "Norsk innvandringshistorie" viste historiker Knut Kjeldstadli sammen med andre historikere og samfunnsvitere at det er feil å tro at Norge har vært et homogent samfunn før pakistanernes og somaliernes ankomst. Innenfor forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet håper Kjeldstadli å utvide perspektivet: Han skal samle livshistorier - innvandrernes egne fortellinger om migrasjonen til Norge og møtet med det norske samfunnet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Det fins mange forskjellige syn på forholdet mellom menneskerettigheter og islam. Men ingen har undersøkt prosesser basert på de troendes behov, mener religionshistoriker Lena Larsen som nylig har fått tildelt prosjektmidler fra forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Hun skal undersøke fatwaer - religiøse råd - tolkninger av shariarettslige prinsipper.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Jeg vil utforske rommet imellom. Rommet mellom kristne og muslimer. Jeg lurer på om det fins et åpent landskap som vi deler som ingen kan ta kontroll over. Teolog Oddbjørn Leirvik liker metaforer og bilder. Han bruker dem mye i samtalen. Leirvik holder på å skrive en ny bok om kristen-muslimsk dialog - et tema som også er sentralt i hans bidrag til forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mastergradsstudentene forsker ikke bare på innvandrernes liv i Norge. De undersøker også hvordan nordmenn og innvandrere påvirker hverandre. Flere prosjekter kaster et kritisk blikk på nordmennenes håndtering av kulturelt mangfold.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Studer de herskende institusjonene og ikke bare innvandrerne! Studerer en bare minoritetene, bekreftes stereotype forestillinger om "oss" og "dem". Vi må forstå oss selv for å forstå de andre. Det sa pedagog Joron Pihl på det første seminaret om  "Ethnic minorities in Europe: A comparative study of multiethnic relations in Europe", organisert av Sharam Alghasi, doktorgradsstipendiat i forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM).

Publisert 18. mai 2011 13:59

Spesialpedagog Ivar Morken ønsker å studere pakistanske foreldres forhold til den norske skolen. Men kulturell kompleksitet dreier seg for ham like mye om klasseforskjeller i Gudbrandsdalen som om innvandring fra fjerne land.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Ideen om integrasjon gjør folk fra andre land til studieobjekter. Vi burde heller se på hvordan oppfatninger om oss og “de andre” dannes, mener Sharam Alghasi. Sosiologen arrangerer i regi av forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge en seminarrekke med tittelen “Ethnic minorities in Europe: A comparative study of multiethnic relations in Europe”. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Løsner samenes selvbestemmelseskrav båndene til det norske politiske systemet? Er tilhørigheten til det politiske systemet blitt svekket eller styrket etter opprettelsen av Sametinget? Statsviter Anne Julie Semb har nå fått bevilget støtte til å gjennomføre en omfattende spørreundersøkelse.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Vil vi fortsatt snakke norsk i 2105? Vil vi bo på Mars? Hvordan vil forholdet mellom kristne og muslimer ha endret seg? Fem forskere ga sine spådommer under mini-symposiet "Norske fremtider" som ble arrangert av Forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet og Kulturstiftelsen Horisont.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Migrasjonen er i stadig større grad definert som et sikkerhetsproblem. Militærskip patruljerer havet og murer blir bygd for å stenge migranter ute. - Vi trenger globale perspektiver i kriminologien ellers forsvinner globalt marginaliserte fra vår radar, mener kriminolog Katja Franko Aas som holder på å skrive en bok om globalisering og kriminalitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ved å studere norsk-iraneres medievaner vil sosiolog Sharam Alghasi si noe om forholdet mellom nordmenn og iranere. – Du kan ikke føle deg norsk hvis du føler deg ekskludert i det norske samfunnet gjennom media. Jeg prøver å forstå hvordan maktmekanismene i forholdet mellom iranerne og mediene fører til at iranerne mener at de har bestemte plasser i det norske samfunn, sier han.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kan innvandrere fra Punjab hjelpe oss til å forstå abort på jentefostre blant indere i Punjab? Hva er synet på dette problemet blant folk fra denne provinsen bosatt i Norge? Religionsviter Torkel Brekke (UiO) og lege Narpinder Singh (Rikshospitalet) skal nå gjennomføre den første studien om kjønnsselektiv abort i en transnasjonal konktekst.