Om Culcom

Kulturell kompleksitet i det nye Norge: Strategisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo 2004 til våren 2010

Forskningsprogrammet ble høsten 2004 valgt ut som nytt satsingsområde ved Universitetet i Oslo. Det involverer fem fakulteter; det humanistiske fakultet, det juridiske fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet, det teologiske fakultet og det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Culcoms mål er tredelt: For det første søker man å koordinere og styrke forskning ved Universitetet i Oslo som tar opp kulturell kompleksitet, endring og identitetspolitikk. Felles aktiviteter og publikasjoner tar sikte på å fokusere og forbedre forskningen som finnes. For det andre igangsettes ny forskning på feltet gjennom doktorgradsstipender, studentstipender og forskningsfinansiering for etablerte forskere. For det tredje har Culcom en ambisjon om å spille en aktiv rolle i forhold til en bredere offentlighet – både politisk, forvaltningsmessig og opinionsmessig – ved å formulere forskningsbaserte kunnskaper og synspunkter på dagens Norge. Dette betyr at Culcom skal være en pådriver og initiator gjennom forskningen – og som en følge av dette også være en aktiv ressurs innad ved Universitetet i Oslo (og i akademia) så vel som i den norske offentligheten. Culcom skal drive grunnforskning – men denne forskningen vil ut fra sin innretning kunne bidra til nye perspektiver og politiske analyser.
Oppsummerende går det an å si at Culcoms mål er å produsere nye beskrivelser og analyser av Norge, som både påviser kontinuitet og peker fremover, og som tar inn over seg de kulturelle, sosiale og demografiske transformasjonene som preger dagens Europa. Hele programbeskrivelsen, Between Openness and Closure: Dimensions of Exclusion and Inclusion in the New Norway, ligger på http://www.culcom.uio.no/forskning/programbeskrivelse/. Inkludering og ekskludering på ulike systemnivåer og i ulike kontekster er hovedfokus for programmet, som dermed bidrar til en forståelse av fundamental sosial dynamikk i dagens norske samfunn.


Fokusområder

I 2006 ble det opprettet to satsningsområder: ”Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering” og ”Globalisering, transnasjonale relasjoner og kulturell kompleksitet”. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å tydeliggjøre, og i noen grad snevre inn, fokus for Culcoms forskning.
Dette førte til mer organisert samarbeid om prosjekter mellom ulike miljøer og fakultet; trakk seniorforskerne mer forpliktende inn i forskning og ledelse og styrket forskningsledelsen ved at en forsker/koordinator på hvert område ble ansatt. Begge gruppene har i 2008 arbeidet med å tydeliggjøre Culcoms bidrag i forhold til universitetets faglige prioriteringer, men har også gått inn i ulike samarbeidsformer med områdene KULTRANS og PLUREL.

 

 

Publisert 18. mai 2011 13:59