Rektors blogg

Ottersen løper stafett

Rektor Ole Petter Ottersen

Som rektor ved Norges eldste og høyest rangerte universitet har jeg som målsetting at UiO skal styrke sin posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet og lærested. Og jeg ønsker at UiO skal ha et sterkt samfunnsengasjement og virke som en pådriver for satsing på forskning og høyere utdanning i Norge. Hvor store ambisjoner skal vi ha? Jeg er overbevist om at denne bloggen kan skape debatt om dette og andre viktige temaer i norsk forskningspolitikk. 

 

Åpning av Silurveien 2, ved rektor Ole Petter Ottersen, leder av Studentparlamentet Hans Christian Paulsen og prosjektleder Gry Anita Hemsing
Publisert 18. jan. 2017 11:20

Vi nærmer oss en milepæl for utvikling av digital eksamen ved UiO. Den 1. februar avsluttes prosjektfasen, og digital eksamen går inn i ordinær drift. Jeg benytter anledningen til å gi en stor takk til alle dem som har arbeidet med prosjekt UiO digital eksamen og oppsummere hvilke resultater som er oppnådd.  

Publisert 18. jan. 2017 06:43

Tidligere denne uken sendte rektorene ved Norges åtte universiteter fem råd til EU om utviklingen av Horisont2020 og etterfølgende forskningsprogrammer, og UiO har formidlet universitetets synspunkter i et eget innspill. Nå har The Guild of Research Intensive Universities publisert sitt innspill til EUs forskningsstrategi. Som styreleder for dette nye universitetsnettverket ser jeg med forventning frem til gode diskusjoner med beslutningstagere i Brussel.

Publisert 16. jan. 2017 15:47

Kvalitet i høyere utdanning er tema på årets kontaktkonferanse som går av stabelen i morgen. Jeg har blitt bedt om å holde et innlegg om UiOs erfaringer med utviklingsavtaler. Er utviklingsavtalene en nyskapning eller vanskapning i norsk forskningspolitikk?

Publisert 13. jan. 2017 16:09

Det har vært en betydelig realvekst i UH-sektoren det siste tiåret – og dette har selvsagt også kommet UiO til gode. Det er vi glade for, og det mener vi er en riktig prioritering fra våre politikere. Imidlertid er denne budsjettveksten skjevfordelt om en legger prosenter til grunn – de store breddeuniversitetene har hatt minst vekst, selv om disse har de beste resultatene.

Publisert 12. jan. 2017 09:51

I dag, torsdag 12. januar kl. 10.00 offentliggjøres vinnere og mottakere av Olav Thon Stiftelsens faglige priser og forskningsstøtte for 2017. Som i de to foregående år, er dette et resultat av et nært samarbeid mellom Universitetet i Oslo og stiftelsen. UiO har ansvaret for stiftelsens fagråd som, basert på evalueringer gjort av utenlandske eksperter, innstiller prismottakere og mottakere av forskningsstøtte til Thon-stiftelsens styre.

Publisert 12. jan. 2017 05:53

I dag skal vi markere reformasjonens 500-årsdag i Gamle festsal. Hvorfor skal et sekulært universitet markere et slikt jubileum?

Publisert 10. jan. 2017 23:24

14 000 har meldt seg på vår nye MOOC, Introduction to Norwegian. UiO har satset særskilte ressurser på dette kurset fordi vi ser at det kan være et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Publisert 7. jan. 2017 02:27

Today Monday 9 January I have the great pleasure of welcoming the new international students at an event at Blindern Campus. I thank you all for coming to the University of Oslo and for bringing the world with you.

Publisert 5. jan. 2017 06:29

Det er tid for NHOs årskonferanse, og igjen roper NHO høyt om at norske studenter ikke tar «rett» utdanning.

Publisert 1. jan. 2017 02:32

Til alle ansatte og studenter ved UiO og alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2016.

Publisert 14. des. 2016 10:12

I dag kunngjøres resultatene av Arbeidsgiverundersøkelsen 2016 (pdf). Dette er en undersøkelse som NIFU har gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Oslo. Undersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger som hjelper oss til å bli enda bedre som utdanningsinstitusjon.  

Publisert 12. des. 2016 19:28

Henry Kissinger har gjestet Nobel Peace Prize Forum. Dette har høstet kritikk.

Publisert 8. des. 2016 23:16

Det er en stor glede å kunne gratulere Kunnskapskanalen med 20-årsjubileum. Jubilanten har vært en digital pioner i Norge og er en viktig formidlingskanal for forskning ved UiO og andre norske forskningsinstitusjoner.

Publisert 7. des. 2016 20:42

En halv million mennesker i Vikingskipshuset. Dette er antallet besøkende så langt i 2016. Fiksjon om vikingtid skaper søken etter fakta og autentisitet.

Publisert 5. des. 2016 18:33

Jeg hadde aldri trodd at jeg i løpet av min tid som rektor skulle bli nødt til å hente fram ordet «hvileskjær» for å beskrive et budsjett. Nå – etter helgens budsjettenighet – er dette uunngåelig. For UiO er dette det første året med negativ vekst i denne regjeringsperioden, og tankene går tilbake til  hvileskjæret som hele sektoren ble utsatt for i budsjettet for 2007. Så på UiO klinger det hult når samarbeidspartiene understreker at budsjettenigheten innebærer et løft for forskning og høyere utdanning.

Publisert 2. des. 2016 14:10

Det er stor oppmerksomhet rundt hvordan UiO gjør det på miljøfeltet, og godt er det. Klima- og miljøspørsmålet er en av vår tids store utfordringer, og UiO skal gå foran på miljøområdet. Selv om engasjementet er stort, bør synsing og faktafeil unngås, noe jeg påpeker i et innlegg i Universitas.

Publisert 2. des. 2016 06:54

I morgen – lørdag 3. desember – arrangeres semesterets siste forelesning i  forelesningsserien om krig, okkupasjon og oppgjør.  

Bilde av regjeringens bioøkonomistrategi
Publisert 29. nov. 2016 19:43

I dag ble Regjeringens bioøkonomistrategi lansert. Vi har ventet på den lenge. For dette er en viktig strategi, av tre grunner. Strategien peker på behovet for å utvikle et næringsliv som både er kunnskapsintensivt og grønt. Strategien vil stimulere til et høyst påkrevet sektorovergripende samarbeid. Og sist, men ikke minst: Strategien kan bli en viktig pådriver for norsk forskning. Strategien treffer bra, men den ville ha tjent på en enda tydeligere innretting mot livsvitenskap og helse.

Publisert 28. nov. 2016 14:58

En tett kobling mellom utdanning og forskning er et bærende element i universitetets idé. Likevel: Hvis vi ser oss tilbake, så finner vi at nasjonale strategier og finansieringsinstrumenter har vært «enten eller»: De har vært rettet inn mot utdanning eller forskning som om disse to primæroppgavene er i separate siloer. INTPART er et velkomment brudd med denne silotenkningen og kan styrke internasjonaliseringen gjennom et godt samspill mellom forskning og utdanning. 

Publisert 27. nov. 2016 14:39

Vi er inne i en ny debatt om formidling, i Nytt Norsk Tidsskrift og i Morgenbladet. Debatten er viktig, ikke minst fordi vi i dagens samfunn ser en tillitskrise mellom «ekspertene» og samfunnet i stort. Denne krisen fordrer at vi benytter et klart språk og ser nøye på selve innholdet i begrepet «formidling». I stedet for formidling bør vi snakke om kunnskapsutveksling. 

Publisert 22. nov. 2016 21:17

Mandag 21. november 2016 ble universitetsnettverket The Guild of European Research-Intensive Universities lansert i Brussel. Alliansen består av 18 europeiske universiteter som alle har en bred fagportefølje og et stort trykk på grunnforskning og forskningsbasert utdanning.

Publisert 20. nov. 2016 17:02

En internasjonal campus med mangfold og perspektivrikdom er en forutsetning for høy studiekvalitet og et grunnleggende premiss for at vi som universitet skal kunne adressere de globale utfordringene i vår utdanning og forskning. Nå har SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning publisert en rapport som gir oss et bilde av hvordan internasjonale studenter ser på Norge som studiested. Her er det mye vi bør gripe fatt i.

Publisert 18. nov. 2016 07:35

Den 21. november lanseres det nye universitetsnettverket Guild of Research Intensive Universities i Brussel. Universitetet i Oslo er ett av medlemmene, og som styreleder i nettverket har jeg en klar ambisjon om at The Guild vil gi oss en sterkere stemme når EUs rammeprogrammer utformes. Alene er UiO liten, men sammen med likesinnede, grunnforskningssterke universiteter fra hele Europa kan våre synspunkter nå fram.

Publisert 17. nov. 2016 01:02

Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid i en urolig verden. Dette er tittelen på dagens seminar i regi av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Seminaret er en del av UHRs representantskapsmøte som denne gangen finner sted på NTNU.  Temaet kunne knapt være mer tidsriktig og treffende.   

Publisert 16. nov. 2016 00:33

Som forsker sitter jeg og skriver en oversiktsartikkel for The Lancet Neurology om vannkanaler og hjerneødem. Samtidig foregår det en debatt om Open Access i Forskerforum. Dette er en debatt jeg som rektor bidrar til gjennom dagens innlegg. Det slår meg at problemstillingen rundt open access ser ganske så forskjellig ut, avhengig av hvilket utsiktspunkt man står på.