Rektors blogg - Side 8

Publisert 3. mar. 2015 10:54

I dag samles et femtitalls nordiske rektorer på Universitetet i Oslo for å diskutere nordisk samarbeid innen utdanning og forskning. Møtet er i regi av det Nordiske universitetssamarbeidet (NUS), som jeg for tiden er leder for.  

Publisert 26. feb. 2015 23:00

Den 5. mars skjer det: For første gang utdeles Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula og er åpen for alle. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 25. feb. 2015 17:48

«Universiteter og høyskoler presses inn i brå samliv. Det kan koste mer enn det kaster av seg.» Dette var ingressen til Inger Merete Hobbelstads kommentar, publisert i Dagbladet den 23. februar. Hun viser til den pågående debatten om struktur i universitets- og høgskolesektoren – en debatt som for noen institusjoner kan munne ut i en tvungen tango.

Publisert 25. feb. 2015 05:28

I dag 25.februar kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler. Blindern-besøket er blitt en tradisjon, og vi regner med fullt hus som vanlig.

Publisert 23. feb. 2015 10:14

Å møte en fremtid uten olje. Dette var tittelen på annonsebilaget i Aftenposten i dag. I dette bilaget - på side 14 og 15 - forteller Kunnskapsministeren og Næringsministeren hvordan Regjeringen satser på innovasjon og forskning. Det er flott at grunnforskning og høyere utdanning trekkes frem som helt avgjørende for at vi skal kunne omstille oss til en ny økonomi.  Det er fra grunnforskningen de store gjennombruddene kommer – de gjennombruddene som kan legge grunnlaget for nytt næringsliv.

Publisert 23. feb. 2015 03:59

I dag er det et viktig møte i Regjeringens representasjonsbolig. Statsministeren har invitert representanter fra universitets- og høyskolesektoren til å diskutere en rekke sentrale spørsmål. Blant spørsmålene er disse: Hvordan kan vi gjenkjenne talent? Hvordan legger vi til rette for å utvikle talentene våre?

Publisert 19. feb. 2015 11:51
Publisert 16. feb. 2015 21:38
Publisert 15. feb. 2015 20:21

Håkon Haugli i Abelia og Lars Holden i Norsk Regnesentral avlegger meg et besøk i Aftenposten den 1. februar. De går i rette med mine uttalelser om at universiteter og høgskoler må være strategiske aktører og hevder at fremtidig vekst i forskningsmidler må komme gjennom Forskningsrådet.  Med dette går Haugli og Holden også imot ekspertutvalget for ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler. Dette utvalget understreker at institusjonene må ha et strategisk handlingsrom til å styre egen aktivitet og fraråder derfor at midler flyttes fra institusjonenes grunnbevilgning  til Forskningsrådet.

Publisert 10. feb. 2015 11:13

Stortingets Utenriks- og forsvarskomite holder 13. februar høring om Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle - Menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette er en viktig melding. Norge både kan og bør være en internasjonal pådriver for menneskerettighetene.  Da blir det viktig å spørre: Hvordan kan vi best mulig støtte opp under akademisk frihet?

Publisert 9. feb. 2015 10:28

Etter terrorhandlingene den 22. juli 2011 arrangerte UiO en serie «Etter 22/7- forelesninger» som ble sendt på TV og etterpå utgitt i bokform. Nå arrangerer vi «Etter Paris-seminarer».  Det første av disse ble holdt i Litteraturhuset den 4. februar. Det trakk fullt hus. Seminar nummer to holdes i kveld – den 9. februar kl. 18, samme sted. Professor Thomas Hylland Eriksen er ordstyrer. Forskere fra Universitetet i Oslo vil diskutere årsakene til politisk vold i dagens Europa. Hvor kommer raseriet fra, og hvordan kan man stanse en polarisering som fører til militant islamisme og voldelig høyreekstremisme?

Publisert 8. feb. 2015 21:12

Ja, dette er det spørsmålet vi stiller i en kronikk publisert i Klassekampen 6. februar. Universitetsmuseene har ikke funnet sin rettmessige plass i det norske finansieringssystemet. For å vri på et stående uttrykk: De faller mellom alle stoler.

Publisert 3. feb. 2015 22:57

I går arrangerte Kunnskapsdepartementet en høringskonferanse om ekspertutvalgets forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler. Ekspertutvalgets rapport har tittelen “Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill.”  Rapporten er god. Og langt på vei svarer den på de utfordringene sektoren står overfor.

Publisert 2. feb. 2015 13:47

Lørdag åpnet en bredt anlagt forelesningsserie i samarbeid med Senter for studier av Holocaust eller livssynsminoriteter, forkortet HL-senteret. Over 320 mennesker møtte fram for å høre professor emeritus Ole Kristian Grimnes snakke om "Veien inn i krigen."  Gamle Festsal og galleriet var fullt, og vi måtte åpne dørene til siderommet. Formidling på det beste!

Publisert 2. feb. 2015 05:52

Frie ytringer – etikken og de politiske realitetene. Dette er tittelen på seminaret i Litteraturhuset 4. februar 2015 kl. 18 – 19.30. Universitetet i Oslo inviterer til innlegg og debatt om ytringsfriheten og om hvordan denne er under press. Hva er bakteppet for terrorhandlingene mot Charlie Hebdo? Hvordan kommer vi oss videre?

Publisert 29. jan. 2015 04:35

Det strategiske rådet vi opprettet i 2012 la i august frem sin første rapport etter flere møter med Universitetet, Forskningsrådet, departement og andre aktører og interessenter i det norske forsknings- og utdanningslandskapet. Rapporten fikk tittelen «Build a Ladder to the Stars» - en tittel som signaliserer høye ambisjoner på UiOs vegne. Universitetsstyret har besluttet å følge opp denne rapporten og vedtok sist tirsdag mandatene for tre av de fire arbeidsgruppene som skal arbeide videre med rapportens anbefalinger.   

Publisert 23. jan. 2015 00:58

Å publisere er å offentliggjøre. Som forskere lever vi av å publisere. Men det samme gjør forlagene. De lever også av vitenskapelig publisering. Og mange av dem lever godt – veldig godt. Vitenskapelig publisering er en industri som i årlig omsetning overgår musikkindustrien. Dette fortalte Jørn Hurum i dag, under et møte med tittelen Penger og poeng. Dette var et møte som omhandlet alle dilemmaene i dagens publiseringsverden. Møtet ble holdt i Realfagsbiblioteket. Og det var fulltegnet.

Publisert 20. jan. 2015 08:08

I UiOs handlingsplan for internasjonalisering ligger det klare ambisjoner om etablering av fellesgrader med utenlandske universiteter. Nå er den første komplette fellesgraden for doktorgradskandidater i Norge er et faktum. Etter tre års intenst arbeid har UiO sammen med University of Edinburgh (UK), Tilburg University (Nederland), Tartu University (Estland), Deusto University (Spania) og North-West University (Sør-Afrika) fått på plass European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD). Den økonomiske støtten fra EUs lifelong learning programme var viktig.

Publisert 18. jan. 2015 14:20

EUs nye rammeprogram – Horisont 2020 – er dratt i gang. Dette er det største forskningsprogrammet verden har sett, og Norges kontingent blir over to milliarder kroner per år. Satsingen på EU gir oss store muligheter og store utfordringer.

Publisert 14. jan. 2015 23:27

For ganske nøyaktig ett år siden - 17. januar 2014 – hadde Dagens Næringsliv et oppslag med tittelen Åpner «junioruniversitet» for 15-åringer. Undertittelen var: Til høsten kan Vidhya (15) og Helene (16) begynne på en videregående skole med «akademisk profil» og professorer som gjestelærere. Oppslaget viste til Hersleb videregående skole som da var under ombygging og det vi kan kalle en omprofilering. Hersleb skole skulle få en akademisk profil, basert på en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune og Universitet i Oslo.   

Publisert 10. jan. 2015 22:58
Publisert 9. jan. 2015 13:59

Begrepet Global Governance dukket opp i statsvitenskapen på 1990-tallet for å beskrive hvordan ikke-statlige aktører, nye institusjoner, nettverk og organisasjoner bidro til å skape en orden i fraværet av en global regjering. Samtidig som global governance var ment å beskrive, vokste det fram en forskningsagenda med et normativt siktemål - å finne ut hvordan de komplekse styringsstrukturene kunne bidra til å løse alle de presserende problemene man stod overfor: Miljøproblemer, sikkerhetstrusler, helseutfordringer, fattigdom og klimaendringer. Mye har skjedd siden den kalde krigen. Tidligere utviklingsland er blitt sterke aktører i internasjonal politikk, stater driver ny geopolitisk konkurranse om ressurser og innflytelse, og de globale utfordringene har blitt større.

Publisert 8. jan. 2015 21:50

Hva består universet av? Ingen tvil – dette er et av de største spørsmålene i vår tid. Kanskje ikke så matnyttig, kanskje ikke rettet inn mot kortsiktig nytte, men likevel et spørsmål så fundamentalt som noe annet. Menneskets nysgjerrighet har alltid søkt ut i universet. Og fremdeles finnes de største gåtene nettopp der ute.

Publisert 7. jan. 2015 20:46

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Paris. Cette atteinte à la liberté d’expression et aux valeurs de la démocratie est une attaque contre nous tous, contre ce que nous avons de plus précieux, et contre les valeurs qui constituent le fondement même des universités. 

Publisert 7. jan. 2015 10:35

Så har ekspertutvalget konkludert. Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen  like før påske i fjor, la i dag fram sin rapport om finansieringen av forskning og høyere utdanning i Norge. På «ikke altfor god tid» - slik ekspertutvalgets leder, Torbjørn Hægeland formulerte det under pressekonferansen i dag – har utvalget utarbeidet et dokument på nærmere 200 sider som nå skal høres med frist 9. februar.