English version of this page

Hva skjer når du som ansatt har varslet via UiOs nettskjema?


Hvem mottar saken din?

 • Varslinger gjennom UiOs nettskjema blir sendt over sikker elektronisk linje til Enhet for intern revisjon (EIR).
 • IR dekrypterer innmeldingen og sender den videre til aktuell linjeledelse som avgjør hvor i organisasjonen saken skal behandles.

Hva skjer videre med saken?

 • Innen ca en uke vil du få informasjon fra ansvarlig saksbehandler om hva som skjer videre med saken.
 • Alle saker som meldes inn vil bli tatt alvorlig og undersøkt så langt det lar seg gjøre.
 • Alle sensitive dokumenter i saken blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.
 • Hvis det avdekkes kritikkverdige forhold, vil tiltak igangsettes for at avdekkede forhold opphører.

Hvilke rettigheter har du som sier ifra om noe kritikkverdig?

 • Som innmelder vil du få anledning til å legge frem ditt syn for den/de som skal behandle saken, fortrinnsvis i et møte som det skrives referat fra.
 • Siden du ikke selv er part i saken, vil du ikke bli del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.
 • Du skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi du sier ifra. Hvis du allikevel skulle opplever dette, ber vi deg ta direkte kontakt med Enhet for intern revisjon (EIR).

Hvilke rettigheter har den som blir anklaget for noe kritikkverdig?

 • Enkeltpersoner som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de som bli anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.
 • Hvis en ansatt viser seg å være ansvarlig for alvorlig kritikkverdige forhold knyttet til sitt arbeid ved UiO, kan det fremmes personalsak. Det er regler for hvordan slike saker skal føres i Tjenestemannsloven § 18 (lovdata.no).
 • Hvis en student har opptrådt grovt forstyrrende, kan det fremmes sak for Den sentrale klagenemnd. Regler for hvordan en slik sak skal føres finner du i Universitets- og høyskoleloven § 4-8 (lovdata.no).
 • Alle parter i saken vil få beskjed når saken avsluttes.

 
Publisert 17. sep. 2013 16:37 - Sist endret 21. nov. 2017 16:09