English version of this page

Hva du som ansatt bør vite før du varsler

UiO skal sørge for at du har et trygt arbeidsmiljø og har ansvar for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt og du skal ikke oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) fra arbeidsgiver fordi du varsler.


Hva er varsling?

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Varsling kan særlig være aktuelt hvis studenter eller ansatte ved UiO blir oppmerksom på:

  • uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til lærings- eller arbeidsmiljøet, forurensning, korrupsjon, misbruk av offentlige midler, myndighetsmisbruk
  • feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
  • at medstudenter eller medarbeidere blir mobbet, trakassert eller diskriminert i forbindelse med sitt virke ved UiO.

Merk: Kritikkverdige forhold som gjelder deg selv som ansatt skal du ta opp med din leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke brukes varslingsskjema. Les mer om UiOs rutiner for konflikthåndtering, mobbing, seksuell trakassering og HMS-avvik.

Trygt å varsle gjennom nettskjema

UiOs nettskjema for varsling er kryptert og blir sendt over sikker elektronisk linje til Enhet for intern revisjon (IR). De vil påse at saken blir ansvarlig behandlet. Din innmelding vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter saken er avsluttet.

Hvem vil få vite at du varsler?

Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Den som beskyldes for noe har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har varslet.

Muntlig varsel

Du kan varsle muntlig per telefon eller direkte kontakt med din leder, dennes overordnede, ditt verneombud, tillitsvalgt eller til Enhet for intern revisjon (EIR).

Anonymt varsel

Du kan også varsle anonymt per telefon eller brev. Verneombud, tillitsvalgt eller egen advokat kan også videreformidle ett varsel. Vær oppmerksom på at anonyme anklager mot ansatte eller medstudenter sjeldent vil kunne føre til sanksjoner. UiO vil i de fleste saker trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken.

UiOs undersøkelsesplikt

Hvis du velger å varsle muntlig til arbeidsgiver/verneombud eller skriftlig på nettskjema, har den som mottar ditt varsel plikt til videreformidle saken til ansvarlig leder for igangsettelse av undersøkelse og tiltak.

Støtte

Saksbehandler vil følge deg opp med samtale underveis og etter at saken er avsluttet.

Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Dette kan for eksempel være ditt verneombud eller tillitsvalgt. De kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis.

Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettsak. Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig.

Dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, sms, brev, bilder o.l). Skriv ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter det har skjedd.

Ved påstand mot påstand: Vær forberedt på at UiO kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Ditt varsel kan allikevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

Vern mot gjengjeldelse og uavhengig kontroll

Arbeidsgiver har ikke lov til å utsette deg for gjengjeldelse etter varsling av en sak (som utstøting, fratakelse av eller endring i arbeidsoppgaver, oppsigelse, suspensjon eller avskjed). Enhet for intern revisjon (IR) ved UiO får kopi av alle varslingssaker og vil kunne kontrollere at sakene har blitt behandlet riktig. Hvis du allikevel skulle oppleve negative konsekvenser ved å varsle, ber vi deg ta direkte kontakt med Enhet for intern revisjon (EIR).

Politianmeldelse

Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. UiO kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Falsk anklage

Vær oppmerksom på at det er straffbart å anklage noen på falsk grunnlag.

Kontaktpersoner du kan rådføre deg med

Hvis du er usikker på om du skal varsle, kan du ta kontakt med ditt verneombud, tillitsvalgt, Enhet for intern revisjon (EIR) eller Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no).

Saksgang etter varsling

Les mer om videre saksgang når du har varslet via UiOs nettskjema.
 

Publisert 17. sep. 2013 15:23 - Sist endret 6. mars 2017 14:30