Mandat

Mandatet for studentombudet ved UiO setter rammen for hva vi kan gjøre for deg som student. Ta kontakt dersom du er i tvil om vi er riktig instans.

  1. Studentombudet ved UiO skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eler ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandlng, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
  2. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til UiOs studenter, go gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
  3. Studentombudet er organisatorisk plassert i Enhet for internrevisjon. Det betyr at studentombudet, i likhet med EIR forøvrig, ha en uavhengig stilling i forhold til UiOs organisasjon.Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved UiO
  4. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiO.
  5. Studentombudet skal halvårlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for LMU og Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.
  6. I likhet med EIR, kan studentombudet på eget initiativ, fremme saker for Universitetsstyret. Studentombudet vil kunne være en viktig bidragsyter i å informere om deler av det interne kontrollsystemet ved UiO. Det er derfor viktig at leder for EIR holdes orientert om vesentlige problemstillinger i ombudets arbeid.
  7. Enhetene skal fortløpende orientere Studentombudet om mottatte alvorlige saker (rød linje) i "Si-fra systemet". Studentombudet skal motta rapport fra enhetene når en alvorlig (rød) sak er avsuttet. Studentombudet skal gjennom sitt oppfølgingsansvar, bistå studentene slik at sakene får en god og profesjonaell behandling ved UiO.
  8. Studentombudet kan selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages.
  9. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder, har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/ han blir kjent med gjennom sitt virke.

 

 

 

Publisert 12. jan. 2017 13:33 - Sist endret 2. feb. 2017 08:52