Tidligere arrangementer

Tid og sted: 10. apr. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Tid og sted: 20. mars 2018, Scandic Helsfyr, Strømsveien 108

Helsfyrseminaret 2018: 1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

Tid og sted: 15. mars 2018 12:30 - 15:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Tid: 1. mars 2018

Best på feil – Hvordan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:30 - 15:30, Akersgata 64, aud. Hovedbølet

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Tid og sted: 20. des. 2017 08:00 - 10:30, Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2017 08:00 - 10:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Tid og sted: 13. des. 2017 15:00 - 17:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, A 2080

Topplederseminar  - Hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor?

Tid og sted: 8. nov. 2017 12:30 - 15:30, Universitetet i Oslo, St.Olavs plass 5, Domus Nova, auditoriet i 7. etg.

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:00 - 15:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Tid: 18. okt. 2017

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Tid og sted: 20. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Populistiske strømningar har prega det politiske livet og val og avgjerder i ei rekke land dei siste åra. Dei har også vore synlege i årets valkamp i forkant av stortingsvalet 11. september. Vi ser nærare på fenomenet populisme og kva slike strømningar i verda har å seie for Norge.

Tid og sted: 7. sep. 2017, Rikshospitalet OUS

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Tid og sted: 6. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Tid: 6. juni 2017

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Tid og sted: 29. mai 2017 09:00 - 16:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2017 12:00 - 14:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 4. apr. 2017 08:00 - 10:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Tid og sted: 27. mars 2017 12:30 - 15:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Tid: 22. mars 2017 09:00 - 15:00

Økonomisemiar

Tid: 17. feb. 2017

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Tid og sted: 8. feb. 2017, Rikshospitalet OUS

Endringsledelse

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:00 - 15:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Tid: 4. jan. 2017

Fra forskning til praksis - dilemmaer i lederrollen

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2016 08:00 - 10:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?