Nettsider med emneord «Styring»

Publisert 8. nov. 2017 20:50

Endringsledelse

Publisert 6. juli 2017 17:07

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Publisert 29. juni 2017 10:11

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Publisert 19. apr. 2017 13:28

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Publisert 19. apr. 2017 11:08

Endringsledelse i Oljedirektoratet

Publisert 27. mars 2017 10:21

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Publisert 11. okt. 2016 15:31

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Stortinget med riksløven
Publisert 28. juni 2016 15:25

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Publisert 4. mai 2016 12:53

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.

Publisert 21. apr. 2016 16:32

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Publisert 18. aug. 2014 11:04

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Publisert 21. mars 2013 11:06

Styrt organisasjonsendring er ein prosess som ofte går på tvers av hierarkiske inndelingar. Mange organisasjonar er likevel ikkje i stand til å gjennomføre tverrgåande prosjekt.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om endringsleiing.

Publisert 7. mars 2013 10:22

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Publisert 17. des. 2012 09:58

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Publisert 16. okt. 2012 10:11

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 27. sep. 2012 16:13

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Publisert 22. aug. 2012 12:54

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Publisert 14. aug. 2012 12:47

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Publisert 2. mai 2012 10:15

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Publisert 23. feb. 2012 14:46

Frukostmøte om utfordringar i statlege IKT-prosjekt.

Publisert 11. nov. 2011 13:25

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Publisert 2. nov. 2011 13:53

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums økonomistyringsnettverk har tatt opp temaer knyttet til økonomirelaterte arbeidsprosesser ut fra partnernes ønsker. Forskningsbaserte innlegg og erfaringsutveksling mellom partnernes ansatte stod sentralt.

Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av perioden 2010-2013. Nettverket er nå avsluttet.