Nettsider med emneord «Tjenester»

Publisert 29. juni 2017 10:11

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Publisert 12. juni 2017 14:36

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Publisert 9. mai 2017 13:02

Digitalisering - fra frykt til praksis

Publisert 13. mars 2017 12:57

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Publisert 31. okt. 2016 09:08

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Publisert 24. aug. 2015 12:25

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Publisert 13. mai 2015 14:56

Gode anskaffingar stiller nye krav til både leiarar og medarbeidarar i det daglege arbeidet.

Publisert 24. juni 2014 10:58

Intern fagdag i Helse- og omsorgsdepartementet, med fokus på tre ulike temaer. Partnerforum bidro inn i programmet.

Publisert 21. jan. 2014 14:25

Difis internseminar handlet om gevinstrealisering.

Publisert 13. mars 2013 13:17

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu.

Publisert 15. jan. 2013 10:38

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Publisert 2. mai 2012 10:15

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Publisert 4. aug. 2011 15:48

Heldagsseminar for ansatte i KRD på Lysebu

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.

Publisert 29. juni 2011 11:21

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Publisert 29. juni 2011 11:21

Partnerforums tredje møte i Innovasjonsnettverket:

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor inviterer til debatt om innovasjon i helsesektoren. Temaet aktualiseres ved at det arbeides med en Innovasjonsmelding fra Regjeringen der helse er ett av temaene som er i fokus. Håpet er at møtet vil bidra med nyttige innspill til dette arbeidet.  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Frokosten søkte å avmystifisere "den moderne forbruker" og hadde tre innlegg med fokus på ulike sider ved konsumentrollen. I hvilken grad kan vi regne med bruker- eller forbrukermakt som en drivkraft i samfunnsutviklingen?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Professor Tor W. Andreassen frå Handelshøyskolen BI presenterte ferske resultat frå Norsk kundebarometer si måling av brukartilfredsheit for utvalde offentlege tenesteleverandørar.

Publisert 29. juni 2011 11:17

NAV-reforma er den største forvaltningsreforma i Noreg nokon gong, når det gjeld tal tilsette, brukarar og ressursar. Dette frukostmøtet har som mål å formidle fersk kunnskap om kvar NAV står i dag og diskutere nokre av utfordringane ved den omfattande reforma. Vi får innleiingar av Tom Christensen og Kåre Hagen, som leier kvar sin modul av evalueringa av NAV.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Målingane frå Norsk Kundebarometer viser at statseigde tenesteytarar har problem med å gjere brukarane så nøgde som det aktørar i bransjar prega av konkurranse, klarer. Vi spør: Kva kan gjerast? Vi bydde også på ein presentasjon av styresmaktene si nye innbyggjarrundersøking – om det inntrykket folk har av publikumsretta statlege og kommunale tenester. Kva er utfordringane ved å måle kor tilfreds brukarane er med tenester som det offentlege yter?

Publisert 29. juni 2011 11:16

Innbyggerundersøkelsen er ei ny og omfattande spørjeskjemaundersøking, og den vil bli eit nyttig verktøy i reformarbeid og vidareutvikling av offentlege tenester. Norsk Kundebarometer har gjort målingar i over ti år, og det har mellom anna resultert i fleire forskingspublikasjonar. Er innbyggjarane tilfredse med offentlege tenester? Korleis kan vi bruke materialet frå undersøkingane til å gjere offentlege tenester betre? Og korleis tolkar vi desse resultata?