Sammensetning av Samarbeidsorganet 2018

Helse Sør-Øst RHF

 • Cathrine Lofthus, administrerende direktør (leder*)
 • Øystein Krüger, konst. direktør forskning og innovasjon
 • Jan C. Frich, direktør for medisin og helsefag
 • Bjørn Erikstein, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, utdanning og innovasjon, Oslo universitetssykehus HF
 • Tormod Fladby, konst. direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus
 • Waleed Ghanima, forskningssjef, Sykehuset Østfold HF

Vararepresentanter:

 • Lisbeth Sommervoll, viseadm. dir., Oslo universitetssykehus HF
 • Elisabeth Søyland, utdanningsleder, Oslo universitetssykehus HF
 • Lillian Kramer-Johansen, assisterende forskningsdirektør, Oslo universitetssykehus HF
 • Pål Wiik, fagdirektør, Akershus universitetssykehus HF
 • Ingeborg Hartz, forskningsdirektør, Sykehuset Innlandet HF

Universitetet i Oslo

 • Svein Stølen, rektor (leder*)
 • Per Morten Sandset, viserektor
 • Frode Vartdal, dekan, Det medisinske fakultet
 • Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • Hilde Nebb, prodekan forskning, Det medisinske fakultet
 • Ivar P. Gladhaug, instiuttleder Instiutt for kliinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Pål Kraft, instituttleder Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vararepresentanter:

 • Hanne Flinstad Harbo, ass. instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Finn-Eirik Johansen, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Odd S. Gabrielsen, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Norges forskningsråd

 • Jannikke Ludt, avdelingsdirektør (observatør)

Varaobservatør:

 • Marianne Grønsleth, spesialrådgiver

Samarbeidsorganet mellom høgskolene og Helse Sør-Øst

 • Svein Tore Valsø, konst. HR-direktør, Helse Sør-Øst RHF, leder av Samarbeidsorganet mellom høgskolene og Helse Sør-Øst (observatør)

Varaobservatør:

 • Anne Grete Nestgaard, utdanningskoordinator/rådgiver, Diakonhjemmet Sykehus

Brukerrepresentasjon

 • Rune Kløvtveit, leder av det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF (observatør)

Sekretariat

 • Randi Vad, spesialrådgiver forskning, Helse Sør-Øst RHF
 • Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo

*Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har delt sekretariat og ledelse fra 1. januar 2012.

Publisert 16. des. 2011 12:26 - Sist endret 23. feb. 2018 09:21