Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter

Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene av at kvinner blir rammet av bekkenleddsmerter?

Kilde: Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter

 

Bakgrunn

Hvert år fødes ca. 60 000 barn.[1] Mange gravide får bekkenleddsmerter (tidligere kalt bekkenløsning) – studier tyder på at rundt en tredjedel av alle gravide blir sykemeldt med slike smerter.[2] 

For noen forsvinner ikke plagene umiddelbart etter fødselen, og blant disse er det kvinner som får vanskeligheter med å ta seg av babyen, utføre husarbeid, eller gå tilbake i jobb etter endt permisjon. Noen få får også langvarige problemer – enkelte i en slik grad at de faller ut av arbeidslivet. [3]

Prosjektbeskrivelse

Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til bekkenleddsmerter (sammenlignet med en situasjon der plagene ikke hadde oppstått)? 

Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter er særlig interessert i få belyst det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til frafall fra arbeidslivet, både på kort og lang sikt, samt hvordan dette tapet fordeler seg på det offentlige, arbeidsgiverne og den enkelte kvinne og hennes familie.

Hvis mulig, ønsker vi også en diskusjon rundt det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til reduksjonen i disse kvinnenes evne til å utøve ulønnet arbeid i hjemmet og/eller deres reduserte funksjonsevne generelt.

Tilgjengelige ressurser og datamateriale

Det forventes at studenten selv finner fram til datamateriale, men Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter kan være behjelpelig med å finne noe litteratur om forekomst av bekkenleddsmerter.

LKBs prosjektleder er forsker i samfunnsøkonomi og kan bidra med innspill i forbindelse med oppgaveskrivingen hvis ønskelig. Studenten må ha hovedveileder ved UiO. 

Om Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter (LKB)

LKB er en nasjonal interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til kvinner med bekkenleddsmerter. LKB ble stiftet i 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund. Foreningen har lokallag eller kontaktperson i alle fylker og har i dag i underkant av 1000 medlemmer på landsbasis. 

Vilkår

Et stipend på kr 20 000,- tildeles en student som i sin masteroppgave vil jobbe med den aktuelle problemstillingen.

Studenten må levere sin oppgave i løpet av 2018, og vedkommende må skrive et ikke-teknisk sammendrag av oppgaven som er forståelig for folk uten bakgrunn fra økonomi.

I tillegg ønskes det at studenten holder et foredrag om dette for LKB.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • CV og karakterutskrift

 


[1] Statistisk sentralbyrå: (https://www.ssb.no/fodte/)

[2] Se f.eks. Dørheim S, Bjorvatn B, Eberhard-Gran M. Sick leave during pregnancy: a longitudinal study of rates and risk factors in a Norwegian population. BJOG 2012; e-publisert 7.11.2012.

[3] Se også Et muskel og skjelett regnskap: https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/FORMI%2c%20forskningsenhet%20for%20muskel%20og%20skjeletthelse/Brosjyrer/Et%20muskel-%20og%20skjelettregnskap%2c%202013.pdf

Emneord: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 29. juni 2017 12:44 - Sist endret 29. juni 2017 14:52