Bydel Østensjø: Redusert personbiltrafikk

Hvilke tiltak kan redusere personbiltrafikken i en bydel med vekst i innbyggertall?

Prosjektbeskrivelse

Oslo er en by med stadig økende antall innbyggere. Folkemengden i Bydel Østensjø har økt med 17 % i perioden 2001-2015. Det er allerede stort press på biltrafikken. Et mål er at det økte behovet for transport skal tas av andre, miljøvennligere transportmidler som eksempelvis sykkel, gange og kollektivtransport. Oslo har som mål i sin sykkelstrategi å øke sykkelandelen. Bydelen arbeider også med en sykkel- og gåstrategi som har som mål å øke andelen syklende og gående, og at det skal være trygt og tilrettelagt for syklister og fotgjengere.

Bydel Østensjø satser på sykkel og gange, og ønsker at flere skal gå/ sykle mer, og at man velger aktiv transport fremfor bil. Vi har allerede gjennomført flere tiltak med hensikt å øke andelen som sykler og går, og en masterstudent har skrevet om tiltak som kan øke sykling i bydelen.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan er lagt frem og tydeligere enn noen gang ble behovet for en mer miljøvennlig bytransport understreket. Studier av to planprosesser i Oslo viser at transportanalysene bidrar til å opprettholde gamle tankemønstre og løsninger og er i stor grad til hinder for en mer bærekraftig utvikling

Hva kan belyses?

 • bærekraftig utvikling – miljøvennlige og helsevennlige valg
 • hvordan byplanlegging (bydelsnivå) kan utføres med hensyn til å redusere personbiltrafikken?
 • hvilke tiltak kan redusere personbiltrafikken i en bydel med vekst i innbyggertall?
 • økning av kollektivtilbud/ økt fokus på gange/ sykkel = reduksjon av personbiltrafikken? Bærekraftig byutvikling
 • hvordan legge til rette for miljø- og helsevennlige valg (miljø og planlegging)
 • andre forslag tas i mot

Annet av interesse

 • Folkehelsearbeid

 • Oslo sykkelstrategi 2015-2025

 • Trafikkplan for Bydel Østensjø

 • Sykkelstrategi for Bydel Østensjø

 • Vegloven

 • Nasjonal transportplan

 • Sykkelprosjektet, BYM

Emneord: Samfunnsgeografi
Publisert 3. mars 2017 15:48 - Sist endret 23. aug. 2017 10:34