Justis- og beredskapsdepartementet (JD): Norsk innvandringspolitikk

Departementet har blant annet ansvaret for utforming og iverksetting av norsk innvandringspolitikk. Aktuelle temaer er spørsmål knyttet til migrasjonsstrømmer og muligheten til styring av disse, innvandringens virkninger på samfunnsutviklingen i Norge, asylmottak og retur av personer uten lovlig opphold, i tillegg til undersøkelser av effekter av ulike tiltak på feltet.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

JD kan bistå mastergradsstudenter som vil skrive sin mastergradsoppgave om tema som ligger innenfor vårt ansvarsområde med stipend og noe faglig bistand. Eksempler på temaer for masteroppgaver kan være:

  • Nye modeller for fremtidens asyl og flyktningesystem og spørsmålet om handlingsrom i lys av internasjonale konvensjoner.
  • Statistiske analyser av migrasjon til Europa og Norge og innenfor Europa. Mulige sammenhenger med relevante bakgrunnsfaktorer (som eksempelvis landbakgrunn), andre påvirkningskrefter og ankomster/flyttebevegelser.
  • Samfunnsøkonomiske perspektiver på innvandringen til Norge
  • Sammenlignende studier av retur av personer uten lovlig opphold i ulike europeiske land, herunder sivilsamfunnenes forhold til returer
  • Regelverk for familieinnvandring, både analyser av virkninger av regelverket og mer regeltekniske analyser
  • Mottak: virkningen av ordningen med alternativ mottaksplassering, tiltak for forebygging av kriminalitet og alvorlige hendelser i mottak

Temaer knyttet til organisering av utlendingsforvaltningen

Departementet ønsker prosjektbeskrivelse, CV, karakterutskrift og anbefaling fra veileder for å behandle søknaden. Disse må legges ved søknaden til Vitenskapsbutikken.

JD har bevilget kr.100 000 til studentstipend og størrelsen på hvert enkelt stipend vil bli vurdert når prosjektskisse er sendt inn.

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Economics, Kriminologi, Religionshistorie, Samfunnsgeografi, Statsvitenskap, Development Geography, Historie, Rettssosiologi, Samfunnsøkonomisk analyse, Sosialantropologi, Sosiologi
Publisert 14. juni 2016 09:57 - Sist endret 23. nov. 2017 10:24