Transportøkonomisk institutt (TØI): Nye forretningsmodeller og grønn urban mobilitet

Hvordan kan organisatoriske innovasjoner (nye forretningsmodeller) bidra til en overgang til lavkarbon urban transport/mobilitet? Vi vil finne det ut!

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Prosjektbeskrivelse

Byer er gjerne mest utsatt for klimaendringer som kan true deres utvikling og transport utgjør en av de største klimautfordringene.  Dette har ført til et grønt skifte på den politiske agenda i mange byer verden over med økt fokus på grønn transport/mobilitet. Det lanseres strategier/tiltak for å få til lavkarbon transport som kan redusere klimautslipp og miljøproblemer, men samtidig opprettholde tilgjengelighet og mobilitet og bidra til å utvikle attraktive byer.

Det antas gjerne at teknologiske innovasjoner i transportsektoren (elbil etc.) kan løse klima- og miljøproblemer. Spørsmålet er om teknologiske innovasjoner er nok for å få til nødvendige endringer i det urbane mobilitetssystemet, eller om det også må organisatoriske og sosiale endringer til – slik som nye forretningsmodeller (bildelingsordninger etc.) og endringer i mobilitetsatferd/praksis (reisevaner). Overgang til et lavkarbon transport/mobilitetssystem vil trolig kreve både teknologiske og ikke-teknologiske endringer, organisatoriske og sosiale.   

Problemstilling

Hvordan kan organisatoriske innovasjoner (nye forretningsmodeller) bidra til en overgang til lavkarbon urban transport/mobilitet?

Teoretisk perspektiv

Kombinere sustainability transition perspektiv (TIS, MLP), organisasjonsteori og mikronivå-tilnærming (praksisteori).

Emneord: Samfunnsgeografi, Samfunnsøkonomi, Society Science and Technology in Europe, Sosialantropologi, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap
Publisert 1. juli 2016 14:27 - Sist endret 23. aug. 2017 12:44