40-gruppe - Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT)

Om emnegruppen

Kunnskapssamfunnet kjennetegnes av at utvikling av kunnskap skjer i høyt tempo. Mennesker i alle aldre må forholde seg til ny kunnskap underveis i livsløpet og karrieren. Det satses på kompetanseheving og mobilisering på ulike nivå (individ, grupper, organisasjon, samfunn). Parallelt med denne utviklingen gir teknologien nye muligheter for læring samtidig som teknologiutviklingen er med på å endre grunnlaget for hva som er gjengs kunnskap.

I denne emnegruppen vil disse utviklingstrekkene danne grunnlaget for å studere

  • arbeidslivslæring og prosesser knyttet til organisasjonsutvikling og innovasjon
  • læring med teknologi i bred forstand

Veldig forenklet kan vi si at spørsmålet "Hva kan du?" er erstattet med "Hva kan du få til ved hjelp av nye verktøy og tenkemåter, og sammen med andre".

Denne emnegruppen inngår som en av tre mulige fordypninger i bachelorprogrammet i pedagogikk.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Bachelorprogrammet i pedagogikk. For studenter som begynte på studiet høsten 2017 eller senere.

Annet

Denne emnegruppen gir en god forberedelse for deg som ønsker å gå videre til masterstudier og gir en god forberedelse til Masterprogrammet i pedagogikk med fordypning innen arbeidslivslæring eller teknologi og læring.