print logo

KFL2020 - Menn og maskuliniteter

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i sentrale problemstillinger i forskning om menn og maskuliniteter. Hva er et kjønnsperspektiv på menn, og hvordan påvirker forestillinger om kjønn gutter og menns livssituasjon? Emnet anlegger et kritisk perspektiv på menns makt og hierarkiske posisjon i samfunnet. Samtidig fokuseres det på hvordan sosiale strukturer og kulturelle tradisjoner også begrenser menns handlingsrom og påvirker deres relasjon til andre. Det legges særlig vekt på å forstå menns erfaringer som relasjonelle, både mellom menn og mellom menn og kvinner. Den historiske framveksten av maskuliniteter og mannsidealer blir analysert, blant annet som et grunnlag for å forstå og bidra til sosial endring. Viktige samfunnsområder som emnet tematiserer er familie og omsorg, arbeid og likestilling, vennskap og intimitet, og vold og voldtekt. 

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal tilegne deg:

 • generell innsikt i forskning om menn og maskuliniteter
 • kunnskap om hvordan maskuliniteter konstitueres og forstås relasjonelt
 • kunnskap om farskap og omsorg som et sentralt tema for nyere forskning om menn
 • generell forståelse av forholdet mellom kjønn som biologi og kjønn som sosialt konstruert
 • kunnskap om viktigheten av et mannsperspektiv på likestillingsarbeidet
 • innsikt i forholdet mellom menns universelle makt og menns marginalisering og underordning

 

Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • anvende etablerte teorier om menn og maskuliniteter på aktuelle samfunnsspørsmål
 • identifisere og analysere hvordan forestillinger om kjønn påvirker menns liv
 • reflekteres kritisk over skillet mellom menns strukturelle makt og individuelle menns opplevelse av maktesløshet
 • vise hvordan menns endringspotensiale er et viktig  bidrag i likestillingsarbeidet

 

Generell kompetanse

Etter endt undervisning skal du ha lært å:

 • inkludere et mannsperspektiv i din tenkning om kjønn og likestilling
 • se styrker og svakheter ved ulike teoretiske perspektiver på menn og maskuliniteter
 • anvende relevant teori og empiri for å svare på faglige problemstillinger
 • gjenkjenne hvordan framveksten av en fagtradisjon påvirker valg av tema og forskningsspørsmål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar på totalt 30 timer. Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Emnet gis også som «heisemne» på Masternivå, KFL4020 Menn og maskuliniteter, og undervisning er felles for begge nivåer.

Det er obligatorisk frammøte (minimum 7 av 10 ganger), inklusive første gang.

Eksamen

Som krav for å kunne fremstille seg for eksamen skal studentene underveis i emnet gjøre følgende:

 • Deltakelse ifølge obligatorisk frammøte (7 av 10 ganger)
 • Et refleksjonsnotat (1 side)
 • Delta i prosjektgruppe, og bidra til gruppens innsamling av materiale, skriftlige rapport (2-4 sider) og muntlig fremføring (organiseres av emnelærer)
 • Holde et muntlig fremlegg knyttet til en pensumtekst.

Disse kravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Avsluttende eksamen består av en tre dagers hjemmeeksamen på 8 sider (skrift 12, 1,5 i linjeavstand, 2300 tegn pr side, ikke inkludert mellomrom, referanser i tillegg) over oppgitt tema som leveres til en fastsatt tid ved emnets slutt.

Denne oppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Annet

Emnet inngår som et valgfritt emne  i Bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier, og som obligatorisk i Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier.

Emnet samkjøres med KFL4020 Menn og maskuliniteter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Semestersider

Timeplan, pensum, eksamensdato