print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

 

Emnet gir en innføring i hvordan vi kan forstå forholdet mellom kjønn og seksualitet. Emnet har et særskilt fokus på hvordan oppfatninger om seksualitet er blitt anvendt til å forme bilder av oss som individer og grupper. Undervisningen belyser hvordan kjønnskategoriene forstås gjennom betegnelsene homoseksuell og heteroseksuell, og hva som skjer når personer bryter med heteronormative forestillinger som gjelder seksuelle relasjoner eller samliv. Spørsmål om ulike former for makt vil bli diskutert, herunder kroppslig og seksuell disiplinering. Hvordan utfordrer seksualitetsforskning og skeiv teori kjønnsforskning ved å problematisere betydningen av seksualitet i vår forståelse av kjønn? Hvordan er forestillinger om kropp og identitet koblet til ulike historiske forestillinger om seksualitet? Hvordan endres våre oppfatninger om seksualitet og identitet? Dette er noen av de spørsmål som vil bli belyst i dette emnet. Emnet vil gi kunnskap om sentrale debatter på dette feltet og hvordan disse preger våre forestillinger om kjønn og seksualitet i dag.

 

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt emne skal du:

  • ha fått innsikt i feltet seksualitetsstudier og kjønn
  • ha fått innsikt i hvordan kjønn og seksualitet institusjonaliseres i vårt samfunn
  • kjenne til de viktigste begreper og diskusjoner i forskningsfeltet
  • anvende og vurdere begreper i forskningsfeltet

 

Ferdigheter

Etter endt emne skal du:

  • beherske seksualitets- og kjønnsperspektiv i egne fag
  • kunne anvende et kritisk perspektiv på hvordan kjønn og seksualitet konstrueres i kunnskapsproduksjon og i samfunnet
  • Kunne sammenfatte, presentere, og selvstendig reflektere over, innholdet i studier om seksualitet

 

Generell kompetanse

Etter endt emne skal du:

  • ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
  • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper og samfunnsliv
  • utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til feministisk teori generelt er en fordel. 20 sp fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca 30 timer totalt. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlige og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som dreier seg om emnets innhold. Obligatoriske innleveringer legges ut på fronter og kommenteres av medstudenter og lærer. Emnet går over hele semesteret. Undervisningen samkjøres med KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn.

Eksamen

Eksamensform på KFL2032 er en tredagers hjemmeeksamen etter emnets slutt på 8 sider (2300 tegn pr side, referanser i tillegg). I tillegg skal det i løpet av emnet holdes et muntlig fremlegg om enten et tema eller en artikkel på pensum.  Det muntlige fremlegget må godkjennes før studentene kan fremstille seg for eksamen.

Karakterform: Det benyttes bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Studenter skal bruke Harvard som referansepraksis

Karakterbeskrivelser KFL2032

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Periodisk evaluering 06 07

Periodisk evaluering 08 09

Periodisk evaluering 10-12

Annet

Emnet kan inngå som et valgfritt emne ved Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Det kan også inngå emnegruppene 40KFL og 40KFL2, samt tas som fritt emne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk