Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell innføring i arkeologisk vitenskap - herunder faghistorie, teori og metode - eksemplifisert gjennom konkrete historiske og forhistoriske emner. Det gis en oversikt over de arkeologiske perioder i Europa, samt en innføring i arkeologisk datering og bruk av naturvitenskaplige metoder.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du:

  • ha tilegnet deg kunnskap om og skaffet deg et overblikk over et utvalg av forhistoriske og historiske perioder
  • ha blitt bevisst de forskjellige kildegrupper som brukes i studiet av
    samfunn og de utfordringer forskningen står overfor i kildestudiet
  • ha lært å kjenne og forstå noen grunnleggende førhistoriske/historiske retninger
  • kunne sette sammen kunnskap fra forskjellige samfunnsområder til et helhetlig syn på det samfunn
  • kunne analysere noen sentrale problemstillinger knyttet til framveksten og forløpet til arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 60 plasser.
Forelesningene er offentlige. Deltagelse i grupper krever undervisningsopptak på emnet.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av fellesforelesninger og gruppeundervisning.
Først gis det en introduksjonsforelesning med vekt på metode, teori og kulturhistorisk overblikk. Forelesningene er deretter delt inn i bolker som dekker paleolitikum/mesolitikum, neolitikum/bronsealder, jernalder, vikingtid/middelalder og gresk-romersk arkeologi.

Gruppesamlingene er obligatoriske og bygger på forelesningene. Det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur på forhånd. For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført kvalifiseringsoppgave og alle 4 gruppesamlingene. Ved fravær fra obligatorisk undervisning må det fremvises gyldig dokumentasjon.

I forbindelse med undervisning brukes Fronter og student-epost. Beskjeder kan også legges ut i beskjedfeltet på semestersiden.

Eksamen

Eksamensform er kvalifiseringsoppgave og mappeinnlevering.

Kvalifiseringsoppgaven er en individuell skriftlig oppgave som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Mappen består av to individuelle oppgaver med fokus på to forskjellige retninger innenfor arkeologi. Oppgavene leveres fortløpende i semesteret, og innleveringene skjer Fronter. Oppgavene skal leveres i PDF-format, og den skal ha en forside med emnekode, kandidatnummer (finnes i studentweb), semester og år. Filnavnet på filen som lastes opp skal være emnekode, kandidatnummer og oppgavenummer (ARK1000-kandidatXXXX-oppg1.pdf). Hver av oppgavene teller 50% av den totale karakteren, og det gis en samlet karakter etter den siste oppgaven er innlevert.

Studenten er selv ansvarlig for å levere oppgaven i riktig og leselig format.

Det forventes en progresjon i skriveferdighetene gjennom semesteret. Det vil bli gitt én samlet karakter for emnet i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi (BA).

Begrunnelse og klage

Frist for å be om begrunnelse er 1 uke etter sensuren er gitt. Begrunnelsene gis vanligvis innen tre uker etter sensur. Ved ferie kan dette ta lengere tid.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk