Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom veiledede selvstudier skal studentene formulere en problemstilling og skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført ARK3090 har du:

  • videreutviklet en selvstendig holdning til faget
  • lært å bruke referanser til kilder og litteratur slik det benyttes i arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 35 plasser.
Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Søkere må ha opptak på studieprogrammet Arkeologi og konservering.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Emnet starter med to introduksjonsforelesninger à to timer. Det tilbys totalt 3 ganger veiledning per student, individuelt eller i gruppe.

Det skal utarbeides et selvvalgt pensum på 800-1000 sider.

Eksamen

Det er obligatorisk innlevering av en problemstilling (maks 1 side) som skal godkjennes innen 3-4 uker etter semesterets begynnelse. De som har problemstillingen klar i begynnelsen av semesteret, vil kunne få den godkjent på et tidligere tidspunkt.

Bacheloroppgaven skal være på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet), Times New Roman eller lignende, 12 pkt og linjeavstand 1,5. Besvarelsen bør ikke være mer enn 10% kortere eller lengere enn rammen på 10 sider, da dette kan få negative følger for karakteren. Forside, litteraturliste, tabeller og eventuelle illustrasjoner regnes som tillegg.

Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt, semester og veileders navn. Kandidatnummer føres opp på hver side av besvarelsen.

Litteraturlisten for det selvvalgte pensumet på 800-1000 sider legges ved besvarelsen.

Levering: Oppgaven skal leveres i Inspera. Besvarelsen må leveres i pdf-format. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Besvarelsen leveres på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det er også mulig å levere på engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi (BA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

For begrunnelse, fyll ut nettskjema.

Frist for å be om begrunnelse er en uke etter karakteren er registrert. Begrunnelser gis normalt innen tre uker etter karakteren er registrert, men ved ferieavvikling over jul / sommer kan det ta lengere tid.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet er obligatorisk for bachelorkullet som startet høst 2012.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk