Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk historie fra ca. 1800 og frem til i dag.

Emnet behandler hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge gjennom dette tidsrommet. Det legges vekt på sammenhenger og vekselvirkninger mellom demografiske, økonomiske, sosiale, politiske, kulturelle og ideologiske forhold.

Hva lærer du?

I dette emnet skal studentene:

 • få kjennskap til den historiske utviklingen av den norske staten og det norske samfunnet etter 1800
 • se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, som økonomi, demografi og politick
 • se og forstå lange linjer og viktige perioder i historien (gjennom oversiktsforelesninger)
 • fordype seg i konkrete eksempler på fagdebatt, historisk forskning og historisk metode (gjennom særemneundervisningen)
 • utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har ca. 200 plasser. Forelesningene er offentlige. Deltagelse i seminargrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.


Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Du skal sette opp tre særemner i prioritert rekkefølge.
 • Oversikt over hvilke særemner som tilbys for ditt semester finner du på HIS1310's semesterside. 
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som hun/han tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (12 dobbelttimer) og særemneundervisningen (6 dobbelttimer).

Obligatorisk muntlig aktivitet:

 • I særemneundervisningen er det lagt inn en obligatorisk muntlig aktivitet.
 • Det vil bli gitt mer informasjon om den muntlige aktiviteten i særemneundervisningen
 • Den muntlige aktiviteten forutsetter at du er tilstede i særemneundervisningen
 • Studentene må få godkjent den obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre matter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk