Seminarvarianten - undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger som er åpne og seminarer som forutsetter påmelding og deltakelse. Kun studenter som er påmeldt en seminargruppe og oppfyller de obligatoriske kravene kan avlegge eksamen etter seminarvarianten.

Eksamen er todelt, og begge deler må bestås for at eksamen som helhet skal være bestått.

Forelesninger

Forelesningene dekker pensumet og forbereder studentene til den avsluttende skriftlige eksamen, og vi anbefaler at alle som skal avlegge eksamen, uansett variant, følger forelesningene gjennom hele semesteret. Det gis totalt 20 dobbelttimer med forelesninger. Hver av disse gis på flere alternative tidspunkter, og du velger selv på hvilket tidspunkt du ønsker å følge forelesningen fra uke til uke.

Seminargrupper

Seminarundervisningen forutsetter påmelding. Det er obligatorisk frammøte, og du forventes å delta aktivt i seminarundervisningen. Hver seminargruppe møtes annenhver uke, til sammen syv dobbelttimer. Seminarene trener studentene i akademiske ferdigheter og er orientert rundt skriving av to innleveringsoppgaver. Disse danner grunnlag for den endelige semesteroppgaven.

Innleveringsoppgaver

Den første innleveringsoppgaven er obligatorisk og må leveres og godkjennes dersom du vil fortsette på seminarvarianten. Du får skriftlig tilbakemelding på denne oppgaven fra lærer.

Innlevering av den andre oppgaven er frivillig, og formen på tilbakemelding på denne vil kunne variere fra seminargruppe til seminargruppe. Selv om det ikke er obligatorisk å levere inn denne andre oppgaven til seminarlederen din for å få kommentarer på den, utgjør den en viktig del av eksamensforberedelsene.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

Alle obligatoriske aktiviteter må gjennomføres og godkjennes samme semester som du skal avlegge eksamen.

  • Det er obligatorisk fremmøte på seminarundervisningen de første fem gangene. Gyldig fravær må dokumenteres.
  • Den første innleveringsoppgaven er obligatorisk og må godkjennes for at du skal kunne avlegge eksamen etter seminarvarianten.

Ved ugyldig fravær én eller flere av de første fem seminarmøtene, eller dersom du ikke leverer eller ikke får godkjent den obligatoriske oppgaven, mister du plassen din på seminargruppen og retten til å avlegge eksamen etter seminarvarianten. Du blir i så fall automatisk overført til selvstudiumsvarianten. Dersom du ikke ønsker å ta eksamen, må du selv trekke deg fra eksamen i Studentweb innen oppgitt frist.

Du må selv ta en del av ansvaret for at lærer får registrert at du er tilstede i undervisningen. Dersom lærer benytter elektronisk oppmøteregistrering, kan du se i Studentweb om du er registrert som møtt. Alternativt kan du be om å få se lærers liste over oppmøte.

Ved sykdom gjelder de samme regler som ved gyldig forfall til eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær fra undervisningen eller manglende innlevering av oppgave må være instituttet i hende senest tre virkedager etter at du var borte/skulle ha levert. Hvis du er forhindret fra å levere oppgave innen fristen på grunn av sykdom, ber vi også om at du tar kontakt og gir beskjed om dette før fristen utløper.

Husk at seminarundervisningen og innleveringsoppgavene utgjør et viktig grunnlag for semesteroppgaven din som teller 60% av den endelige karakteren. Hvis du er syk lenge og går glipp av flere seminarmøter, bør du vurdere om det er mer hensiktsmessig for deg å avlegge eksamen etter selvstudiumsvarianten.

Studenter som ønsker å bytte til selvstudiumsvarianten må gi instituttet beskjed om dette senest én uke før trekkfristen. Trekkfristen finner du på semestersiden under Eksamen: Tid og sted.

Ved obligatorisk innlevering gjelder de samme reglene for kildebruk og referanser som til eksamen. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Alle innleverte oppgaver kan bli gjenstand for elektronisk plagiatkontroll.

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kan ikke overføres fra ett semester til et annet. Hvis man ikke består eksamen og melder seg til seminarvarianten på nytt i et annet semester, må de obligatoriske aktivitetene bestås på nytt.

Eksamen

Eksamen etter seminarvarianten forutsetter at du har gjennomført og fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene, og den består av to deler: en semesteroppgave og en to timers hjemmeeksamen.

Semesteroppgaven bygger på de to innleveringsoppgavene og teller 60% av samlet resultat. Hjemmeeksamen teller 40%. Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Begge eksamensdelene leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Hjemmeeksamen utleveres også i Inspera. Les informasjon om hvordan du leverer i Inspera.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Alle innleverte oppgaver kan bli gjenstand for elektronisk plagiatkontroll.

Tidligere gitte eksamensoppgaver ved hjemmeeksamen.

 

Publisert 23. mai 2017 14:47 - Sist endret 15. jan. 2018 07:45