Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et ferdighetsbasert emne som bygger videre på ARA1020 - Arabisk B. Her fortsetter studiet av moderne arabisk språk med vekt på grammatikkanalyse og trening i å lytte til, snakke, lese, skrive og forstå arabiske tekster. Du får opplæring i standard arabisk og i enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Studiet er krevende. Det forventes at du følger all undervisningen på emnet.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

  • være i stand til å føre fremdeles enkle, men etter hvert mer innholdsrike samtaler om deg selv og ditt hverdagsmiljø
  • kunne lese og forstå enkle arabiske tekster uten bruk av ordbok, samt forstå betydningen av nye ord ut fra sammenhengen de står i
  • selv kunne produsere korte tekster om kjente temaer ved å bruke innlært ordforråd og grunnleggende setningsstrukturer
  • lese høyt med flyt fra enkle tekster fra pensum
  • være i stand til å forstå tale i dialog eller lignende audiovisuelle situasjoner med enkelt, høyfrekvent vokabular
  • ha fått en dypere forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen, og ha tilegnet deg mange nok faste uttrykk fra hverdagslivet til at du er forberedt på et semesters opphold i utlandet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARA1020 - Arabisk B, eller dokumentasjon på tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på ARA1020 - Arabisk språk B.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis 7 timer undervisning i uken i 12 uker. Det gis seminartimer i både standardarabisk og et arabisk talemål (egyptisk eller syrisk), samt seminartimer i grammatikk, gjennom hele semesteret. Du melder deg enten i gruppen for standardarabisk og egyptisk, eller i gruppen for standardarabisk og syrisk før semesterstart, samtidig som du melder deg til emnet i StudentWeb. Det er et begrenset antall plasser i hver gruppe og det er førstemann-til-mølla som gjelder. Det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du er plassert.

Det er obligatorisk fremmøte på 80% av undervisningen. Det gis ingen fritak fra denne regelen med unntak av studenter som kan dokumentere at de har studert arabisk på universitetsnivå før. NB! Det kreves legeattest eller lignende ved fravær.

Arabiskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltagelse i undervisningen i form av samtaler, lesing og presentasjoner. I tillegg til deltagelse i undervisningen forventes du å arbeide ca. 3 timer med forberedelser og oppgaver til hver undervisningstime. Oppgavene finnes og gjøres delvis på nettsiden til pensumbøkene, mens noen oppgaver blir levert ut i timen. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter gjennom kollokvier helt fra semesterstart.

Høsten 2017 skal boken Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya (tredje utgave/volum 1 & 2) brukes. Du må kjøpe lærebøkene før du møter opp til første undervisningstime. Kjøp av bøkene gir deg tilgang i 18 måneder til emnets interaktive kurswebside alkitaabtextbook.com. I tillegg må du kjøpe online-tilgang på alkitaabtextbook.com for å få tilgang til å lese om leksene og jobbe med øvelsene.

NB! Det forventes at du følger all undervinsningen på emnet, men for å kunne avlegge eksamen i emnet, må du ha minst 80% oppmøte i undervisningen.

I tillegg skal studentene ha gjennomført 70 % av oppgavene både på nettsidene til Al- Kitaab og oppgaver som gis i undervisningen. Studentene skal også ha deltatt i obligatorisk aktivitet i undervisningen og fått dette godkjent for å kunne få avlegge avsluttende eksamen i emnet. Ved sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig kun ett semester, med unntak for kravet om 80 % obligatorisk oppmøte.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Godkjent obligatorisk aktivitet (spesifisert under undervisning), samt 80% obligatorisk oppmøte er en forutsetning for at studenten skal få avlegge avsluttende eksamen i emnet.

Skriftlig prøve, 4 timer. Besvares på moderne standard arabisk:

A. Tekstforståelse: Oversettelse av enkle setninger fra arabisk til godt norsk/engelsk og/eller besvare spørsmål i tilknytning til en tekst

B. Grammatikk og ordforråd

C. Praktisk språkproduksjon med oversettelse til arabisk og/eller fri produksjon

Spørsmålene under hver del kan være stilt/skrevet på standardarabisk eller på 'Ammiyya

Ingen muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen teller 70 % og muntlig eksamen 30 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk