Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjønn er en sentral kategori i alle religioner. Det finnes guder og gudinner; munker og nonner; og egne religiøse roller for kvinner og menn.

De store verdensreligionene tilskriver menn en høyere status enn kvinner, og reserverer de viktigste lederfunksjonene til menn.

I noen religioner finner vi kvinnelige guddommer, men kvinner har allikevel en underordnet posisjon i samfunnet. Dette emnet tar for seg sentrale spørsmål i det religionshistoriske studiet av religion:

Hva er forholdet mellom kjønnenes religiøse status og sosiale roller?

Gjenspeiler de religiøse mytene de grunnleggende kategoriene og verdiene i samfunnet?

Hva skjer med religionenes syn på kjønnene når samfunnet forandrer seg?

Hva lærer du?

Emnet gir en religionshistorisk innføring i hvordan ulike religioner formulerer forholdet mellom mann og kvinne; deres forhold til guddommen(e); religiøs praksis; sosiale roller og forholdet til hverandre.   

Etter å ha fullført dette emnet har du fått

  • kritisk forståelse av kjønn som religionshistorisk kategori
  • historisk kunnskap om hvordan kjønnsrelasjonen formuleres i ulike religioner
  • innsikt i religionens rolle i de komplekse prosessene som skaper, opprettholder og endrer forholdet mellom kjønnene
  • kjennskap til sentrale kjønnsteorier
  • evne til kritisk analyse av kjønnsrelasjoner i ulike religiøse kontekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 - Verdensreligionene og minst to REL-emner på 2000-nivå.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet har felles undervisning med REL4040 - Kjønn og religion.

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (14 dobbelttimer), og går over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Aktiviteter i undervisningen består av oppgaveløsning individuelt og i gruppe, muntlig presentasjon og diskusjon av fagstoff, samt konstruktiv kritikk av medstudenters skriftlige arbeider. 

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til minst 11 av 14 dobbelttimer
  • Innlevering av en skriftlig kvalifiseringsoppgave i Fronter

Detaljert informasjon om kvalifiseringsoppgaven blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager. Dato blir publisert på semestersiden.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk