print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved førstespråkstilegnelse (både av ett språk og av flere språk samtidig) og andrespråkstilegnelse, fra ulike teoretiske perspektiver).

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

• Gjøre rede for viktige sider ved førstespråkstilegnelse (av ett språk og av flere språk samtidig)
• Gjøre rede for viktige sider ved andrespråkstilegnelse
• Gjøre rede for sentrale teoretiske begrep og perspektiv på språktilegnelse
• Gjøre rede for viktige metoder i forskning på språktilegnelse

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 35 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten er kjent med pensum i EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap

Undervisning

Det gis til sammen 28 timers undervisning, halvparten forelesninger, halvparten seminarer.

Det er en obligatorisk kvalifiseringsoppgave underveis. Denne må være godkjent for å avlegge avsluttende eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er en obligatorisk kvalifiseringsoppgave underveis, på 3-5 sider. Denne må være godkjent for å avlegge avsluttende eksamen som består av en 4-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Obligatorisk erklæring, mal for forside og tidligere eksamensoppgaver finner du under administrer dine studier ved ILN: http://www.hf.uio.no/iln/studier/admin/

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Emnet går de fleste vårsemestre.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk