print logo

ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk

Kort om emnet

Oppgaven skal bestå av en oversettelse av en litterær tekst av et begrenset omfang (20-50s, avhengig av den litterære tekstens vanskelighetsgrad) med en kommentar til arbeidet som reflekterer over både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen (15-20s). Valg av tekst foretas i samarbeid med veileder.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve forståelsen for engelsk språk og litterær stilistikk og gi fordypet innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger. Det gir trening i både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Privatister har ikke adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram for litteraturstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Emner i både engelsk litteratur, språk og litterær oversettelse fra engelsk, samt translatologi og litteraturteori (se den obligatoriske sammensetningen av masterstudiet).

Undervisning

Individuell veiledning.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet finner du her.

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

MERK! Våren 2012 endrer ILOS innleveringsfristen med umiddelbar virkning (se frister nedenfor).


Oppgaven leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Kommisjonen begrunner karakteren skriftlig.

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister forblir uendret: 15. september/15. februar.)

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Da må den være i to eksemplarer.

Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO, les her:

Informasjon om publisering av masteroppgaven


For mer informasjon om levering av oppgaven, les her:

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Karakterskala

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen samtidig med at den foreløbige karakteren for oppgaven blir gitt. Den foreløbige karakteren blir kunngjort på oppslagstavlen utenfor ILOS' ekspedisjonskontoret i 7. etasje i Niels Treschows hus. Begrunnelsen kan hentes hos fagets eksamenskonsulent etter at sensuren har falt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet avlegges siste semester i masterstudiet

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men engelske og andre skandinaviske språk aksepteres

Semestersider

Timeplan, pensum, eksamensdato