KRIM1300 - Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utformingen av kontrollapparatet og utvalget av de som kontrolleres, virker inn på hverandre. Emnet presenterer møtet mellom samfunnets ulike kontrollapparater og de som kontrolleres. Emnet tar opp hvordan dagens kontrollformer preger vår forståelse av ulike typer handlinger; om vi ser handlingen som synd, sykdom, galskap, brysomhet, ungdomsopprør, lovbrudd eller noe annet, og hvordan slike klassifikasjoner henger sammen med maktforhold. Emnet beskriver og analyserer hvordan mennesker som jevnlig er i kontakt med samfunnets kontroll- og hjelpeapparat opplever møtet, og hvilke virkninger ulike former for kontroll har på den enkelte og på samfunnet. Analyser av politiets og fengslets virkninger står sentralt.

Hva lærer du?

Kunnskap
Emnet gir deg kunnskap om:

-    Politiet, straffesystemet, helheten av straffereaksjoner og alternativer til straff
-    Spekteret av kontrollformer i samfunnet
-    Kontrollens konsekvenser (konformitet, ekskludering og marginalisering)
-    Straffehistorie
-    Hvordan mennesker som jevnlig er i kontakt med samfunnets kontroll- og hjelpeapparat oppfatter sin egen situasjon
-    Kontrollformenes sammenheng med kjennetegn ved dem som kontrolleres og med kjennetegn ved ulike samfunnstyper
-    Kjennetegn ved møtet mellom dem som kontrolleres og samfunnets kontroll- og hjelpeapparat
-    Nyere utviklingstrekk i kontrollen av avvik og lovbrudd i vestlige samfunn.

Ferdigheter
Du skal kunne:

-    Gjøre kriminalpolitisk relevante betraktninger av kriminalitetsbildet og andre former for avvik
-    Vurdere mulige positive og negative konsekvenser av kontrollens utvikling og av nye kontrolltiltak som blir foreslått
-    Oppnå innsikt i marginaliserte menneskers situasjon og livsstrategier

Generell kompetanse
Du skal kvalifisere deg til:

-    Evne til å drøfte en problemstilling
-    Evne til å gjennomføre et sjølstendig, skriftlig arbeid
-    Evne til å diskutere avvik og straff som sosiale fenomener

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KRIM1000 - Innføring i kriminologi eller tilsvarende

Overlappende emner

KRIM1002 - Sosial kontroll og kontrollformer (nedlagt) (10stp.), KRIM1202 - Marginalisering og livsstrategier (nedlagt) (10stp.) og grunnfag kriminologi (20stp.).

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Deltakelse på seminarene er obligatorisk. Maks en gangs fravær ved gyldig grunn, dvs sykdom o.l. Fravær utover dette må dokumenteres. Som del av seminarundervisningen skriver studentene en obligatorisk semesteroppgave. Semesteroppgaven inngår i mappen som er del av eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av mappe med semesteroppgave (2400 ord / 6sider) og skoleeksamen (4 timer).

Mappe med semesteroppgave: Semesteroppgaven skal være på maks 2400 ord som tilsvarer ca 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2400 ord vil ikke bli sensurert.

Som ledd i seminarundervisningen leverer studentene et utkast til semesteroppgaven, som skal godkjennes av seminarleder og inngå i mappa. Studentene vil få tilbakemelding på utkastet fra seminarleder, og skal også skrive tilbakemeldinger til to andre studenters utkast. Godkjent utkast, tilbakemeldinger (fra seminarleder og tilbakemeldinger som studenten selv har skrevet til to andre studenter) og to eksemlarer av endelig semesteroppgave skal inngå i mappa.

Mappa vurderes med gradert karakter A-F og teller 75% av karakteren. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera .

Skoleeksamen: 4 timers skoleeksamen med gradert karakter A-F. Skoleeksamen teller 25% av karakteren.

Eksamen (mappeinnlevering og skoleeksamen) besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Skoleeksamen: Ordlister og alminnelige ordbøker er tillatt, men skal leveres inn til eksamenskontoret via Infosenteret senest en uke før eksamensdatoen. Ordbøker på fremmedspråk må ha oversettelse til norsk eller engelsk.

Semesteroppgaven: Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av semesteroppgaven. Regler for kildehenvisning er avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk