print logo
Dette emnet er nedlagt

RSOS4002 - Prosjekt- og metodeseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du forberede arbeidet med masteroppgaven. Seminaret skal være et samtaleforum mellom veileder og studenter som ennå ikke har begynt på masteroppgaven. Du får mulighet til å lufte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og du vil få tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Du får mulighet til å delta i diskusjonen om medstudentenes forslag og tanker om sine temaer. Du vil også få veiledning på utkast til prosjektbeskrivelse i gruppe og individuelt, av seminarleder/gruppeleder. Med grunnlag i seminar og veiledning skal du komme frem til tema for masteroppgaven og utforme en problemstilling som er konkret og praktisk mulig å belyse i en masteroppgave. Du skal velge metode og tenke gjennom hvordan den egner seg til å belyse temaet og problemstilling du har valgt. Forskningsetiske spørsmål må også vurderes. Du bør også tenke gjennom hvilke tilnærminger, forståelser og teoretiske perspektiver som synes relevante i denne fasen. Det er utformet en mal for prosjektbeskrivelsen som vil bli brukt i undervisningen. Du vil også bli gjort kjent med personopplysningsloven og krav om meldeplikt til NSD

Hva lærer du?

Kunnskaper

 

 • bred kjennskap til metodologiske og vitenskapsfilosofiske tekster og hvordan disse kan ha relevans for ditt og medstudenters masterprosjekter
 • inngående kunnskap om hvordan man utarbeider en presis problemstilling og hvilke metoder som egner seg for å belyse ulike problemstillinger
 • anvende kunnskapen om hvordan man utarbeider problemstilling og velger metodisk framgangsmåte til å utvikle både ditt eget masterprosjekt og bidra i utviklingen av medstudentenes prosjekter
 • god kjennskap til forskningsetiske problemstillinger og hvilke retningslinjer forskere må arbeide etter
 • kunne fylle ut meldeskjema til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Ferdigheter

 • kan utforme en prosjektbeskrivelse som oppfyller anerkjente kriterier for vitenskapelig kvalitet
 • begrunne metodevalg og drøfte hvilke teoretiske perspektiver som kan være relevante i et forskningsprosjekt
 • analysere og forholde deg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer og regler
 • bli mer fortrolig med å kommunisere muntlig og skriftlig om faglige temaer og problemstillinger

Generell kompetanse

 • planlegge et større forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor fastsatte tidsfrister
 • beherske begreper og uttrykksformer knyttet til forsknings- og utredningsvirksomhet
 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i rettssosiologi.

Undervisning

Seminarer med KRIM4002 - Prosjekt- og metodeseminar (nedlagt). For å få tildelt veileder forutsettes det at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studentene leverer en prosjektbeksrivelse som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Størrelsen på prosjektbeskrivelsen skal være 5 – 10 sider.

10 sider tilsvarer om lag 4000 ord med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg.

Prosjektbeskrivelsen leveres i 3 eksemplarer til studiekonsulenten, samt i Fronter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk