Emnebank privatrettslige emner

A. Allmenn rettsteori - Arbeidsrett - Arverett
B. Bankrett - Barnerett - Bygg- og entrepriserett
D Design, varemerke- og patentrett - Dynamisk_tingsrett
E. Erstatningsrett - Europarett
F. Familierett - Fast eiendoms rettsforhold - Forsikringsrett - Forvaltningsinformatikk
G. Garantirett
I. Internasjonal privatrett - International Commercial Law
J. Jordbruksrett
K. Konkurranserett - Konkursrett - Kontraktsrett - Kontrakter i petroleumsvirksomhet
M. Medierett
O. Opphavsrett
P. Panterett - Pengekravsrett - Petroleumsrett
R. Rettsinformatikk - Rettskildelære - Rettsøkonomi
S. Samerett - Selskapsrett - Sjørett
T. Telekommunikasjonsrett
Y. Ymse tverrfaglige emner

Allmenn rettsteori

Emne Kontaktperson
Standardkontrakter som rettskildefaktor Finn selv / kontakt koordinator
Om betydningen av rettsoppfatninger (særlig i den juridiske teori) som rettskildefaktor på privatrettens område (10 eller 20 vekttall) Alf Petter Høgberg
Analyse av argumentasjonsmønstre og argumentasjonsstrategier i rettsvitenskapen på privatrettens område (20 vekttall) Alf Petter Høgberg

Arbeidsrett

Se fullstendig liste over emner i arbeidsrett.

 

Arverett

Emne Kontaktperson
I hvilken utstrekning kan etterfølgende begivenheter ratihabere ? gyldiggjøre ? en tidligere ugyldig disposisjon? Hr.adv. Tore Sverdrup Engelschiøn
Prioritering mellom særkullsbarn og gjenlevende ektefelle på arveskifte ? en rettspolitisk drøftelse (10 eller20 vekttall) Tone Sverdrup
Særkullsbarns samtykke til uskifte Institutt for privatrett

Bankrett

Emne Kontaktperson
Utenlandske banker i Norge ? med fokus på konsekvensene av EøS-avtalen. Institutt for privatrett
Forholdet mellom lånesyndikatet og agentbanken. Institutt for privatrett
Samvirkelag og banklovgivningen, en vurdering av spareordninger i samvirkelag i forhold til banklovgivningen. Institutt for privatrett
Rettsforholdene mellom deltakerne i lånesyndikater Institutt for privatrett
Bankbegrepet i norsk rett. Grensen for innskuddsmonopolet. Institutt for privatrett
Representantskapet i norske forretningsbanker. Institutt for privatrett
Bankers kvalitative virksomhetsområde. Institutt for privatrett
Fullmaktssystemet i bank Institutt for privatrett
Bankenes opplysningsplikt overfor private kausjonister Institutt for privatrett
Finansiering av internasjonale transaksjoner Giuditta Cordero Moss
Oppgjørskorreksjon mellom banker og forbrukere Institutt for privatrett
Offentligrettslig kontroll med avtalevilkår. Renteregulerings- og oppsigelsesklausuler ved utlån fra finansinstitusjoner. Institutt for privatrett
Gjeldsforsikring Institutt for privatrett
Oppgjør og rettsvern i VPS Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Kobling av banktjenester overfor forbrukerkunder Institutt for privatrett
Bankenes veilednings- og frarådningsplikt Institutt for privatrett
Internasjonale konkurser Erik Røsæg
Elektronisk tinglysing Erik Røsæg
Risiko- og fullmaktsspørsmål ved autogiro og avtalegiro Erik Røsæg

Barnerett

Emne Kontaktperson
Haag-konvensjonen om barnebortføring Institutt for privatrett
Den Europeiske menneskerettskonvensjon og barns rettigheter (Enten en generell oversikt eller et enkelt tema 10 vekttall) Institutt for privatrett
Barns religionsfrihet etter norsk og internasjonal rett Institutt for privatrett
Barns medbestemmelsesrett i medisinske spørsmål Institutt for privatrett
Mindreårige asylsøkeres stilling etter norsk og internasjonal rett Institutt for privatrett
Mindreåriges handleevne i økonomiske spørsmål  Erik Røsæg
Foreldres rett til å straffe sine barn. En historisk oversikt, herunder internasjonal rett. Eller bare om internasjonal rett, særlig praksis fra EMD Institutt for privatrett
Bidragsspørsmål Institutt for privatrett
Forvaltning av midlene tim dem med svekket disposisjonsevne Erik Røsæg
En komparativ fremstilling av myndighetsalderen i forskjellige land med sikte på å klargjøre rettigheter, plikter og kompetanse i Norge Erik Røsæg

Bygg- og entrepriserett

Emne Kontaktperson
Tungløftebransjens kjerneproblem. Hvilke virkemidler har operatøren til rådighet mot entreprenørens forsinkelse Institutt for privatrett
Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko Institutt for privatrett
"Beger-regelen" i NS 3430 ? teori og praksis Institutt for privatrett
Risikoen for underleveransesvikt i Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 Institutt for privatrett eller Knut Kaasen

Design-, varemerke og patentrett

Emne Kontaktperson
EUs konkurranserett, med særlig sikte på gruppefritaksordninger om patent og "know-how"-lisenskontrakter Institutt for privatrett
Varemerkebegrepet, særlig om kravet om at et varemerke må kunne gjengis grafisk Are Stenvik
Stedsbetegnelser som varemerker Are Stenvik
Bruksplikt for varemerker, særlig om kravet om at bruken må være reell Are Stenvik
Vilkårene for oppnåelse av vern for varemerker på grunnlag av innarbeidelse Are Stenvik
Slagord som varemerker Are Stenvik
Degenereasjon og regenerasjon av varemerker Are Stenvik
Villedende varemerkebruk Are Stenvik
Adgangen til å endre varemerker på søknadsstadiet og etter registrering Are Stenvik
Vernet for velkjente varemerker Are Stenvik
Adgangen til å korrigere feil i patentbeskrivelsen Are Stenvik
Vilkårene for deling og utskillelse (patentlovens § 11) Are Stenvik
Grensen mellom oppfinnelser og oppdagelser Are Stenvik
Adgangen til patentering av medisinske fremgangsmåter mv. Are Stenvik
Utvalgsoppfinnelser Are Stenvik
Nyhetskravets innhold Are Stenvik
Kravet om "sikringsgrunn" i saker om midlertidig forføyning Are Stenvik
Fagmannsbegrepet i patentretten Are Stenvik
Domstolenes prøvingsgrunnlag i avslagssaker ? legalitetskontrollen Are Stenvik
Vilkårene for arbeidsgivers rett til å overta oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere Are Stenvik
Adgangen til å gjennomføre eksperimenter vedrørende patenterte oppfinnelser Are Stenvik
Indirekte produktbeskyttelse Are Stenvik
Middelbart patentinngrep Are Stenvik
Supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler og plantefarmasøytiske produkter, særlig om produktbegrepet Are Stenvik
Mangelsspørsmål ved hel eller delvis overdragelse av oppfinnelser og patenter Are Stenvik
Bevisbyrden i saker om fremgangsmåtepatenter Are Stenvik
Ansvar for medvirkning til patentinngrep Are Stenvik
Krav til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser Are Stenvik
Designrettens krav om nyhet og/eller individuell karakter Are Stenvik
Designvern for reservedeler Are Stenvik
Varemerkebeskyttelse for varers form og emballasje Are Stenvik
Retten til bruk av eget navn eller foretaksnavn som varemerke Are Stenvik
Retten til bruk av andres varemerker ved markedsføring av reservedeler og tilbehør Are Stenvik
Ompakking og endring av paralellimporterte produkter Are Stenvik
Varemerker som del av domenenavn Are Stenvik
Bruk av varemerker på internett Are Stenvik

Tvister om rett til domenenavn

Are Stenvik

Dynamisk tingsrett
 

 

Emne Kontaktperson
Godtrolov, ekstinksjon og veimyndighetenes system for registrering av eierskifte i motorvogner Erik Røsæg
 

 

Erstatningsrett

Emne Kontaktperson
Styremedlemmers erstatningsansvar Institutt for privatrett
Rederansvaret - driftsherreansvar, forurensningsansvar, opprydningsansvar, begrensing mv Trine-Lise Wilhelmsen
Aksept av risiko Institutt for privatrett
Atomskader Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Standardisert erstatning til barn Institutt for privatrett
Bevismangel og solidaransvar Institutt for privatrett
Familiemedlemmers krav mot skadevolder Institutt for privatrett
Tap av fremtidig arbeidsinntekt Institutt for privatrett
Megleransvaret Institutt for privatrett
Avslutningsfasen i petroleumsvirksomheten. Folkerettslige, forvaltningsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger ved fjerning og etterlatelse av innretninger på kontinentalsokkelen Knut Kaasen
Pasientskadeerstatning Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Arbeidsgiveransvar ved fullmaktsoverskridelse Institutt for privatrett
Offentligrettslig arbeidsgiveransvar etter skl. § 2-1 Institutt for privatrett
Erstatningsoppgjøret ve personskader Institutt for privatrett
Rettsøkonomisk analyse av ulike måter å objektivisere ansvarsgrunnlaget Erling Eide
Rettsøkonomisk vurdering av arbeidsgiveransvaret Erling Eide
Rettsøkonomiske resonnementer i Høyesteretts dommer om erstatningsrett (avgrenses til en viss tidsperiode) Erling Eide
Adekvans og effektivitet (Kan adekvansregelen begrunnes med ett ønske om effektiv resursbruk? Er effektiv resursbruk et formål som eksplisitt eller implisitt ligger til grunn for adekvansregelen? Kommer et eventuelt hensyn til effektivitet i strid med andre hensyn som adekvansregelen er ment å ivareta) Erling Eide
Erstatning etter den positive kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd (Erstatning etter den perfekte kontraktsinteresse gir (under visse forutsetninger) en effektiv resursutnyttelse. Gis det i norsk rett erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse? Erling Eide
Erstatningsansvar, sikkerhetskrav og effektivitet (En prinsippiell, samfunnsøkonomisk drøftelse av fordeler og ulemper ved alternative reguleringer av aktiviteter som kan medføre skade. Avgrenses til spesifikke aktivitetstyper eller sektorer, for eksempel (deler av) arbeidsmiljøet, transport, petroleumsutvinning eller gruvedrift. Det anbefales samarbeid mellom studenter som tar for seg hvert sitt område med tanke på separate eller felles avhandlinger. Kollokvier eller annen form for samarbeid med studenter som velger andre tema innen erstatning anbefales også.) Erling Eide
Erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 9, 8a og 7 Ingvild Mestad (ingvild.mestad@kluge.no)
Revisors erstatningsansvar Kristin Normann Aarum
Ansvar for feil i sjøkart Trine-Lise Wilhelmsen
Produktansvar for skip Trine-Lise Wilhelmsen

Europarett

Emne Kontaktperson
Forrangsprinsippet innefor konkurranseretten Erling Hjelmeng
Kollektiv dominans etter EøS art. 54 Erling Hjelmeng
Inngrep mot forretningsnektelse etter konkurranseloven § 3-10 Erling Hjelmeng
P & I-forsikring og konkurranselovgivningen i EU Trine-Lise Wilhelmsen
EøS-borgeres rett til ansettelse på norske skip Fredrik Sejersted / Trine-Lise Wilhelmsen
Anvendelse av prinsippet om fri utveksling av tjenester på internasjonal sjøtransport ? rådets forordning 4055/86 Fredrik Sejersted / Trine-Lise Wilhelmsen
Utenlandske banker i Norge ? med fokus på konsekvensene av EøS-avtalen Fredrik Sejersted
EUs konkurranserett, med særlig sikte på gruppefritaksordninger om patent og "know-how"-lisenskontrakter Institutt for privatrett
Problemstillinger i skjæringspunktet mellom EøS-avtalen og havbrukslovgivningen (Oppdrettslovgivningen er en del av den norske fiskerilovgivning og fiskeripolitikk. Norge har ikke tatt over "acquis communitaire" når det gjelder fiskeripolitikken jf. EøS-avtalen art. 20 protokoll 9 og "joint declaration" vedrørende artikkel 4 (1) og (2) i protokoll 9. Det kan likevel oppstå interessante problemstillinger i skjæringspunkter mellom EøS-avtalen og havbrukslovgivningen. Et eksempel på dette er at vi er innklaget til ESA for traktatstridig diskriminering av utenlandske eiere ved å vektlegge lokalt eierskap ved tildeling av konsesjoner etter oppdrettsloven Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
EøS-avtalens (protokoll 9) grenser for konkurransebegrensende ordninger i førstehåndsomsetningen av fisk Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
EF-retten om arbeidstakeres reservasjonsrett, jf. Aml. Kap. XII A (Kan avgrenses mot på hvilket tidspunkt en slik reservasjonsrett eventuelt måtte gjøres gjeldende. Så vidt jeg vet er dette et uavklart spørsmål. Egner seg godt som en 10-vekttalls avhandling.) Einar Engh (einar.engh@sgw.no)
Fusjonskontroll. EøS-spørsmål om jurisdiksjon Erling Hjelmeng
Selektiv distribusjon Erling Hjelmeng
Om "Keck-doktrinen" (10 vekttall) Fredrik Sejersted
Diskrimineringsbegrepet i EU- og EøS-retten (10 vekttall) Fredrik Sejersted
Om søksmålsrett for fysiske og juridiske personer etter EF-traktatens artikkel 230 fjerde ledd (10 vekttall) Fredrik Sejersted
Allmennkringkasting (NRK), statsstøtte (kringkastingslisens) og konkurranse (10 vekttal) Tarjej Bekkedal
Kringkasting over landegrensene ? jurisdiksjon (10 eller 20 vekttall) Tarjej Bekkedal
Prisregulering av aktører med dominerende stilling i telemarkedet Tarjej Bekkedal
Tilgang til telenett (10 vekttall) Tarjej Bekkedal
Netteiernes formidlingsplikt (must carry) for allmennkringkasting (10 vekttall) Tarjej Bekkedal
Kringkastingslovens krav om konsesjon for å drive kringkastingsvirksomhet (20 eller 10 vekttall) Tarjej Bekkedal

Familierett

Emne Kontaktperson
Tilbakesøkingskrav etter ekteskapsloven § 51 Tone Sverdrup
Verdsettelsestidspunktet på ektefelleskifte ? el. § 69 andre ledd Tone Sverdrup
Skjevdelingsregelen i el. § 59 ? en rettspolitisk vurdering Tone Sverdrup
Forlodds uttak av erstatning m.v. på ektefelleskifte ? el. § 61 bokstav d Tone Sverdrup
Ektefellebidrag etter el. § 79 flg. (Egner seg for undersøkelse av underrettspraksis. 10 eller 20 vekttall) Tone Sverdrup
Ektefellers ansvar for gjeld Egner seg for undersøkelse av underrettspraksis. 10 eller 20 vekttall) Tone Sverdrup
Tidspunkt for verdsettelse av eiendeler på ektefelleskifte ? de lege lata og de lege ferenda (10 vekttall) Tone Sverdrup
Lemping av ektepakter og skifteavtaler ? en sammenligning med avtl. § 36 (10 eller 20 vekttall) Tone Sverdrup
Prioritering mellom særkullsbarn og gjenlevende ektefelle på arveskifte ? en rettspolitisk drøftelse Tone Sverdrup
Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi (10 eller 20 vekttall) Tarjej Bekkedal
Lemping av ektepakter og skifteavtaler ? en sammenligning med avtl. § 36 (10 eller 20 vekttall) Tone Sverdrup

Fast eiendoms rettsforhold

Emne Kontaktperson
Om plassering av selgeransvar ved salg av fast eiendom Institutt for privatrett
Beskyttelse av eiendomsretten etter norsk rett og Europakonvensjonen Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark Kirsti Strøm Bull
Eiendomsmeglers informasjonsansvar Institutt for privatrett
Allmenningsrett, statsallmenninger Kirsti Strøm Bull
Allmenningsrett, bygdeallmenninger Kirsti Strøm Bull
Jordskifte Kirsti Strøm Bull
Gjerdehold i utmark Thor Falkanger
Gjerdehold i tettbygd strøk Thor Falkanger
Tålt bruk i hevdslæren Thor Falkanger
Servituttlovens regler om avskiping Thor Falkanger
Private veier Thor Falkanger
Hevd utøvet av større grupper av personer Thor Falkanger
"Ingen kan hevde i strid med sin adkomst" Thor Falkanger
Mangler i festeforhold Thor Falkanger
Avvirking av festeforhold Thor Falkanger
Innløsning av festet grunn Thor Falkanger
Vern av dyrket og dyrkbar jord Thor Falkanger
Skranker for deling av fast eiendom Thor Falkanger
Nabolovens § 2 fjerde ledd Thor Falkanger
Erstatning utenom det økonomiske tap i tingsretten Thor Falkanger
Grenser i vassdrag Thor Falkanger
Trær som naboproblem Thor Falkanger
Streifbeiterett Thor Falkanger
Profesjonsansvaret. Meglers ansvar ved eiendomsoverdragelser Finn selv / kontakt koordinator
Jordloven § 12 Thor Falkanger
Flertallsvedtak i sameieforhold Thor Falkanger
En analyse av Rt. 2002 s. 145 jfr. Rt. 1995 s. 904 Thor Falkanger
Realservitutter Thor Falkanger
Selgerens ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av selveier- og/eller borettslagsleilighet (Oppgaven kan omfatte bare det ene eller begge deler. Omfang 10 vekttall) Trygve Bergsåker
Anvendelse av avhendingslova og bustadoppføringslova på salg av borettslagsleiligheter jf. (forslag til) avhendingslova § 1-1a og bustadsoppføringslova § 1 a (Forslaget finnes i Ot. Prp. Nr. 30 (2002-2003). Oppgaven kan brukes før forslaget er gjennomført og etterpå). Omfang 10 vekktall). Trygve Bergsåker
Salg av kontrakter om kjøp av ny bolig før ferdigstillelse (Omfang 10 vekttall) Trygve Bergsåker
Eierskifteforsikring Trygve Bergsåker
Ikke-kommunale ledningsnett for vann og kloakk: Eiendomsforhold, ansvar, styring Erik Røsæg
Har man plikt til å hindre at vann fra egen eiendom renner videre til
naboeiendommen?
Erik Røsæg / Endre Stavang
Rettigheter og plikter ved gamle røranlegg (vann, kloakk, drenering) med
uklare eierforhold.
Erik Røsæg /Endre Stavang
Lov og rett for fritidsbåter og grunneiere ? Analyse av reglene for ferdsel og opphold med fritidsbåt på privat sjøgrunn langs kysten. Endre Stavang
Motorisert ferdsel i utmark - Likheter og forskjeller i de nordiske landene . Endre Stavang

Grunneierens vern mot allmennhetens rettigheter til privat eiendom.

Endre Stavang
Allemannsretten ? sammenligning av den norske friluftsloven, den engelske Access to the Countryside and Right of Way act 2000 og den skotske Land Reform act 2003. Institutt for privatrett

Retten til fri ferdsel i skogen ? sammenligning av den norske friluftsloven og den tyske reglene i Bundeswaldgesetz § 14 med utfyllende regler i tysk delstatsrett.

Institutt for privatrett
Grunneieren og reguleringsplanen.
 
Endre Stavang
Jakt ? Utvalgte problemstillinger (For eksempel)
 • Forfølgningsretten
 • Utleie av jaktterreng
 • Jakt i statsallmenning ? fjellovens skille mellom innlendingers og utlendingers jaktrett, og forholdet til EØS-avtalens prinsipper om fri bevegelighet.
Institutt for privatrett

Den allemannsrettslige høstingsretten ? Retten til å ta naturprodukter som bær og sopp, kvister og grener, steiner og mineraler, ville dyr m.v. fra andres eiendom.

Institutt for privatrett

Grunneierens stilling ved naturfredning. Sammenlign f.eks den norske naturmangfoldlovens regler med den danske lov om nationalparker.

Endre Stavang

Er allemannsrett en menneskerettighet? En drøftelse av forholdet mellom allmennhetens rettigheter etter friluftsloven og vernet om eiendom i EMK p 1-1.

Endre Stavang

Allemannsrettens erstatningsrettslige vern.

Endre Stavang
Grunneierens mulighet til å ta betalt for allmennhetens adgang til eiendom. Endre Stavang

Friluftsliv på Svalbard ? rettslige rammer

Forskergruppe for naturressursrett

Forsikringsrett

Emne Kontaktperson
P & I-forsikring og konkurranselovgivningen i EU Fredrik Sejersted / Trine-Lise Wilhelmsen
Kaskoforsikring av petroleumsinstallasjoner under bygging Knut Kaasen
Assurandørens overtakelse av dekningskrav og forsikringsgjenstand ved utbetaling av totaltapserstatning. En behandling av rettsstillingen etter reglene i Norsk Sjøforsikringsplan av 1964, med hovedvekt på §§ 96 og 102 Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikringsmeglerens rettslige stilling Trine-Lise Wilhelmsen
Gjeldsforsikring Trine-Lise Wilhelmsen
Plutselig og uforutsett som vilkår for selskapets ansvar i forsikring Trine-Lise Wilhelmsen
FALs regler om kollektive forsikringer (10 eller 20 vekttall) Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Adgangen til å benytte karenstid i personforsikring (10 vekttall) Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Claims made prinsippet i formuesskadeforsikring (10 vekttall) Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Eierskifteforsikring ved salg av fast eiendom Trygve Bergsåker
Terrorismeforsikring Erik Røsæg
Forsikringsopplegget etter de nye EU-reglene om passasjeransvar

Erik Røsæg

Forvaltningsinformatikk

Garantirett

Emne Kontaktperson
Remburs (Letter of Credit) Institutt for privatrett eller Erik Røsæg

Internasjonal privatrett

Emne Kontaktperson
Om lovvalget vedrørende beskyttelse av kulturgjenstander Institutt for privatrett
Haag-konvensjonen om barnebortføring Institutt for privatrett
Lovvalg i mellommannsforhold Giuditta Cordero Moss
Hvilket lands rett må anvendes på en avtale mellom parter bosatt i forskjellige stater når partene ikke har foretatt et lovvalg? Giuditta Cordero Moss
Er partene i en internasjonal transaksjon frie til å velge hvilket lands rett som skal regulerere deres forhold? Giuditta Cordero Moss
Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Europeisk kontraktsrett Giuditta Cordero Moss
Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Internasjonal kjøp Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg i internasjonale kontrakter: Formkrav Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter om pant og eiendomsforbehold Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter om fast eiendom Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og selskapsrettslige spørsmål Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og regler om rettshandleevne og representasjon Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og insolvensrett Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og arbeidsrett Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og forsikringsrett Giuditta Cordero Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og forbrukerrett Giuditta Cordero Moss
Lovvalg i internasjonale kontrakter hvis partene ikke har valgt bakgrunnsretten Giuditta Cordero Moss
Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Lovvalg Giuditta Cordero Moss
Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Valg av verneting Giuditta Cordero Moss
Internasjonalt preseptoriske regler som begrensning til lovvalg Giuditta Cordero Moss
Ordre Public som begrensning til lovvalg Giuditta Cordero Moss
Ordre Public som begrensing til anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer og voldgiftsdommer Giuditta Cordero Moss
Kan en internasjonal kontrakt være underlagt flere rettssystemer? Giuditta Cordero Moss
Leveringsstedet som basis for valg av verneting i internasjonale kontrakter (komparativ studie) Giuditta Cordero Moss
Den karakteristiske ytelse i internasjonale kontrakter som basis for lovvalg og valg av verneting Giuditta Cordero Moss
Oppfyllelsesstedet av pengeforpliktelser som basis for valg av verneting Giuditta Cordero Moss
Verneting for tvister om fast eiendom som er i utlandet Giuditta Cordero Moss
Hjemting for utenlandske selskaper i norsk internasjonal privatrett Giuditta Cordero Moss

International Commercial Law

Emne Kontaktperson
Domstolkontroll med internasjonale voldgiftsavgjørelser i norsk rett Giuditta Cordero Moss
Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler Institutt for privatrett
Virkningen av at hardshipklausuler er inntatt i kontrakten Institutt for privatrett
Betalingsformidling på internet ved kjøp av informasjonstjenester Institutt for privatrett
Forbrukerkjøp i utlandet med betalingskort Institutt for privatrett
Om forholdet mellom CISG og den norske kjøpslov av 1988 Institutt for privatrett
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillelse av enkle pengekrav Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Hvilket lands rett må anvendes på en avtale mellom parter bosatt i forskjellige stater når partene ikke har foretatt et lovvalg? Giuditta Cordero Moss
Er partene i en internasjonal transaksjon frie til å velge hvilket lands rett som skal regulere deres forhold? Giuditta Cordero Moss
Har internasjonale private kodifikasjoner som INCOTERMS og UNIDROITs prinsipper verdi som rettskilde? Giuditta Cordero Moss
Er nasjonal rett egnet til å regulere internasjonale transaksjoner? Giuditta Cordero Moss
Finansiering av internasjonale transaksjoner Giuditta Cordero Moss
Internasjonale joint ventures (Innenfor dette kan en ta mer spesifikke emner) Giuditta Cordero Moss
Urettmessig oppsigelse av agent som arbeider i fremmed land Giuditta Cordero Moss
Internasjonale kjøp og salg (Innenfor dette kan en ta mer spesifikke emner) Giuditta Cordero Moss
Lovvalg i mellommannsforhold Giuditta Cordero Moss
Remburs Giuditta Cordero Moss / Erik Røsæg
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillese av enkle pengekrav Institutt for privatrett / Erik Røsæg

Jordbruksrett

Emne Kontaktperson
Jordbruksavtalen (Viktige jordbrukspolitiske spørsmål reguleres gjennom jordbruksavtalen. En rettslig belysning av jordbruksavtalen) Kirsti Strøm Bull
Jordloven § 12 Thor Falkanger

Konkurranserett

Emne Kontaktperson
Konkurranserett generelt Erling Hjelmeng og Eirik Østerud

Konkursrett

Emne Kontaktperson
Leverandørens separatistrett i varer bestemt for videresalg Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Må boet lide et tap for å omstøte etter de objektive omstøtelsesregler? Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Utenlandske kredittinstitusjoner i Norge Institutt for privatrett
Speditørers tilbakeholdsrett i konkurs Erik Røsæg
Interesselæren om forbrukeres separatistrett ved konkurs (10 vekttall) Tarjei Bekkedal / Erik Røsæg
Offentlig administrasjon av finansinstitusjoner Kristin Normann Aarum
Entrepriseavtalers stilling i konkurs Kristin Normann Aarum / Erik Røsæg
Insolvente dødsboer Kristin Normann Aarum / Erik Røsæg
Stansningsrett i dag Erik Røsæg
Abandonnering Erik Røsæg
Arbeidstakeres stiling i konkurs Erik Røsæg

Kontraktsrett

Emne Kontaktperson
Megleransvar Institutt for privatrett
Tungløftebransjens kjerneproblem: Hvilke virkemidler har operatøren til rådighet mot entreprenørens forsinkelse? Institutt for privatrett
Risikoen for underleveransesvikt i Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 Knut Kaasen
Standardkontrakter som rettskildefaktor Institutt for privatrett
Foreldelsesloven § 9 tredje ledd ? avgrensing mot kontraktansvar Institutt for privatrett
Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler Institutt for privatrett
Virkningen av at hardshipklausuler er inntatt i kontrakten Institutt for privatrett
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts og Principles of European Contract Law (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts og Principles of European Contract Law ? formuleringen av internasjonale obligasjonsrettslige grunnprinsipper og betydningen for norsk rett. Institutt for privatrett
Forbrukerkjøp i utlandet med betalingskort Institutt for privatrett
Urimelige kontraktsvilkår i forbrukerforhold Institutt for privatrett
Om plassering av selgeransvar ved salg av fast eiendom Institutt for privatrett
Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel? Institutt for privatrett
Forholdet mellom lånesyndikatet og agentbanken Institutt for privatrett
Kunst- og antikvitetskjøp; særlig om risikoen for ekthetstvil Institutt for privatrett
Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Institutt for privatrett
Rettsforholdene mellom deltakerne i lånesyndikater Institutt for privatrett
Selgerens kontrollansvar ved forsinket betaling Institutt for privatrett
Fullmaktssystemet i bank Institutt for privatrett
Bankenes opplysningsplikt overfor private kausjonister Institutt for privatrett
Om forholdet mellom CISG og den norske kjøpslov av 1988 Institutt for privatrett
Offentligrettslig kontroll med avtalevilkår. Renteregulerings- og oppsigelsesklausuler ved utlån fra finansinstitusjoner Institutt for privatrett
Pengekrav ved rentenedgang Institutt for privatrett
Direkte misligholdskrav i kjøpsretten Institutt for privatrett
Oppgjør og rettsvern i VPS Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Kobling av banktjenester overfor forbrukerkunder Institutt for privatrett
Overgivelseskriteriet ved selgerens stansningsrett Institutt for privatrett
Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko Institutt for privatrett
Erstatning etter den positive kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd (Erstatning etter den perfekte kontraktsinteresse gir (under visse forutsetninger) en effektiv resursutnyttelse. Gis det i norsk rett erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse? Erling Eide
Profesjonsansvaret. Meglers ansvar ved eiendomsoverdragelser Institutt for privatrett
UNIDROIT ? Prinsippene som bakgrunnsrett ved kontraktstolkning Institutt for privatrett
Vedtakelse av etterfølgende standardvilkår ved salg av dataprogrammer Institutt for privatrett
I hvilken grad er avtalerettslige formkrav oppfylt ved elektronisk kommunikasjon? Institutt for privatrett
Eiendomsmeglerens informasjonsansvar Institutt for privatrett
Idrettsutøveres rettsstilling; dette emnet kan avgrenses til for eksempel fotballspillere, håndballspillere Geir Woxholt
Avtalemekanismen ved kontraktsinngåelse over internett (Spørsmålet her vil være hva som skal til for å ha bundet seg rettslig ved bruk av nettet. Et av spørsmålene vil her være hvilke formularer som må benyttes, og hva som bør kreves av sikkerhets- og kontrollsystemer som for eksempel koder, elektronisk signatur, etterfølgende bekreftelse over mail eller post. Et annet spørsmål vil værehvordan avtalens vilkår må fremgå. Vil det for eksempel være akseptabelt at det bare henvises til vilkårene i form av lenjer? Erik H. Vinje (erik.vinje@jd.dep.no) Tel: 22245368 Lovavdelingen JD Pb. 8005 Dep 0030 Oslo
Om finansinstitusjoners frarådningsplikt etter finansavtaleloven § 47 Erik H. Vinje (erik.vinje@jd.dep.no) Tel: 22245368 Lovavdelingen JD Pb. 8005 Dep 0030 Oslo
Om hvilken betydning det har at det er inngått en avtale som på avtaletidspunktet helt eller delvis var i strid med preseptorisk lov når loven senere oppheves eller endres (Problemet oppstår i hvertfall i to typetilfeller. Dels der partene vet at avtalen eller deler av denne er ugyldig på kontraktstidspunktet, men at avtalen i sin helhet eller enkeltvilkår forutsettes å tre i kraf ved endret rettstilstand. Dels oppstår spørsmålet der en eller begge parter ikke var klar over at avtalen var i strid med preseptorisk lov. ) Erik H. Vinje (erik.vinje@jd.dep.no) Tel: 22245368 Lovavdelingen JD Pb. 8005 Dep 0030 Oslo
I hvilken grad kan etterfølgende begivenheter ratihabere ? gyldiggjøre en tidligere ugyldig disposisjon? Hr.adv. Tore Sverdrup Engelschiøn
Internasjonale kjøp og salg (Innenfor dette kan en velge mer spesifiserte emner) Giuditta Cordero Moss
Forholdet mellom betaler og mottaker ved betalingsoverføringer (De nye regler i finansavtaleloven kap. VI Institutt for privatrett
Klausuler om "cross default" (Utgangspunktet er finansavtaleloven § 7) Institutt for privatrett
Grensen mellom forskrifter og kontraktsvilkår i forretningsreler og avtaler fastsatt/utarbeidet av fiskesalgslag godkjent i medhold av råfiskloven Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
"Eligibillity"-klausuler i certepartiforhold. Kontraktsmessig sikring av skipets oppfyllese av "eksterne" krav Trine-Lise Wilhelmsen
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 1

Hvilke handlemåter på mottakerens side utløser plikt til betaling av de krav som fremgår av konnossementet? - Dette er tilsynelatende løst i sjøl. § 269 ved at mottaker "tar inn godset". Tvister oppstått under engelsk rett viser imidlertid at det å " imot", "gjøre krav på lasten" el., ikke nødvendigvis er entydig.
Trond Solvang
Overdragelse av rettigheter og plikter overfor transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 2

Forpliktelser som påhviler sender/avlaster utover plikten til å betale "frakt og andre krav" i henhold til konnossementet, jf. sjøl. § 269 ? for eksempel senders/avlasters ansvar ved å levere farlig last til skipet. Med andre ord, er det grunnlag for å pålegge mottaker betalingsplikt for senders/avlasters ansvar for denne type krav?
Trond Solvang

Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 3
 

Lasteeiers instruksjonsrett under transporten. Behovet for å instruere kan dreie seg om ting som oppvarming, nedkjøling av lasten underveis, samt valg av lossehavn/losseplass dersom konnossementet/certepartiet gir valgrett i så måte. Utgangspunktet er nok at det er sender/befrakter som har slik instruksjonsrett underveis. Dette er imidlertid ikke direkte regulert i sjøloven, og det kan tenkes at en annen en sender/befrakter som legitimerer seg som eier av lasten, kan ha legitime grunner til å instruere skipet underveis.

Trond Solvang
Kassekredittkontrakten Thor Falkanger
Lemping av ektepakter og skifteavtaler ? en sammenligning med avtl. § 36 (10 eller 20 vekttall) Tone Sverdrup
Selgerens ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av selveier- og/eller borettslagsleilighet (Oppgaven kan omfatte bare det ene eller begge deler. Omfang 10 vekttall) Trygve Bergsåker
Salg av kontrakter om kjøp av ny bolig før ferdigstillelse (Omfang 10 vekttall) Trygve Bergsåker
Anvendelse av avhendingslova og bustadoppføringslova på salg av borettslagsleiligheter jf. (forslag til) avhendingslova § 1-1a og bustadsoppføringslova § 1 a (Forslaget finnes i Ot. Prp. Nr. 30 (2002-2003). Oppgaven kan brukes før forslaget er gjennomført og etterpå). Omfang 10 vekktall). Trygve Bergsåker
Vetting i reisecertepartiforhold Trine-Lise Wilhelmsen
Hvordan håndteres terrortrusler i certepartiforhold? Trine-Lise Wilhelmsen
Kontrollansvar i befraktningsretten Trine-Lise Wilhelmsen
Sikkerhavn-garantien - fysisk og politisk sikkerhet Trine-Lise Wilhelmsen
Opsjonsklausuler i certepartiforhold Trine-Lise Wilhelmsen
Forvaring, spesielt i transportforhold Erik Røøsæg

Kontrakter i petroleumsvirksomhet

Emne Kontaktperson
Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet Knut Kaasen
Virkningen av brudd på anskaffelsesreglene innen norsk petroleumsvirksomhet Knut Kaasen
Innkjøp i petroleumsvirksomhet Knut Kaasen
Forkjøpsrett til andeler i utvinningstillatelser Knut Kaasen
Kaskoforsikring av petroleumsinstallasjoner under bygging Knut Kaasen
Risikoen for underleveransesvikt i Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 Knut Kaasen
Mulige oppgaver i tilknytning til standardavtalene NF 07, NTK 07, NSC 07
 • Skade på kontraktsgjenstanden før levering
 • Utskifting av nøkkelpersonell
 • Betydningen for partenes plikter av endret praksis fra Petroleumstilsynet
 • NF art 6 og leverandørens lojalitetsplikter
 • Selskapets medvirkningsplikter
 • Mangler ved selskapets leveranser
 • håndteringen av bristende forutsetninger under NF/NTK
 • Værrisiko under NSC 05, borekontrakter og entreprisekontrakter (eller noen av dem)
 • Leverandørens arbeidsplikt under NF/NTK
Knut Kaasen

Medierett

Emne Kontaktperson
Allmennkringkasting (NRK), statsstøtte (kringkastingslisens) og konkurranse (10 vekttal) Tarjej Bekkedal
Kringkastingsbegrepet (10 vekttall) Tarjej Bekkedal
Kringkasting over landegrensene ? jurisdiksjon (10 eller 20 vekttall) Tarjej Bekkedal
Politisk reklame og ytringsfrihet (10 vekttall) Tarjej Bekkedal
Netteieres formidlingsplikt (must carry) for allmennkringkasting (10 vekttall) Tarjej Bekkedal
Kringkastingslovens krav om konsesjon for å drive kringkastingsvirksomhet (10 vekttall) Tarjej Bekkedal

Opphavsrett

Emne Kontaktperson
Verkshøyde/originalitetskravet i opphavsretten Ole-Andreas Rognstad
Fremføringsrettens yttergrenser Ole-Andreas Rognstad
Fildeling i et opphavsrettslig perspektiv Ole-Andreas Rognstad
Hyperlinking/pekeransvaret Ole-Andreas Rognstad
Navneangivelsesretten Ole-Andreas Rognstad
Respektretten Ole-Andreas Rognstad
Eksemplarfremstilling til privat bruk Ole-Andreas Rognstad
Det rettslige vern for tekniske beskyttelsestiltak (sperrer) Ole-Andreas Rognstad
Opphavsrettens spesialitetsprinsipp Ole-Andreas Rognstad
Sitatretten (herunder også kunstsitat, som evt. Kan skrives som egen oppgave) Ole-Andreas Rognstad
Databasevernet (eventuelt enkelte av vilkårene i åvl. § 43) Ole-Andreas Rognstad
Retten til fotografisk bilde (åvl. § 43a) Ole-Andreas Rognstad
Retten til eget bilde (åvl. § 45c)  

Panterett

Emne Kontaktperson
Negative pantsettelsesklausuler Erik Røsæg
Pant og kreditorbeslag i standardiserte aksje og aksjeindeksjoner Trine-Lise Wilhelmsen
Pant i adkomstdokumenter til leierett til forretningslokaler Erik Røsæg
Panteloven § 4-10 Thor Falkanger
Panteloven § 3-4 Thor Falkanger
Pant i varelager Thor Falkanger
Factoringpant og konkurs Kristin Normann Aarum eller Erik Røsæg
Prosjektfinansiering Erik Røsæg
Pant i transportdokumenter i remburs Erik Røsæg
Pant i ledningsnett og andre infrastrukturanlegg Erik Røsæg

Pengrekravsrett

Emne Kontaktperson
Om konneksitet Institutt for privatrett
Pant i adkomstdokumenter til leierett til forretningslokaler Institutt for privatrett eller Erik Røsæg
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillelse av enkle pengekrav Institutt for privatrett
Pengekrav ved rentenedgang Institutt for privatrett
Oppgjørskorreksjon mellom banker og forbrukere Institutt for privatrett
Gjeldsforsikring Trine-Lise Wilhelmsen

Petroleumsrett

Emne Kontaktperson
Statens rettigheter til petroleumsforekomster. Folkerettslig og internrettslig hjemmelsgrunnlag. Knut Kaasen
Kriterier for tildeling av utvinningstillatelser. Knut Kaasen
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten. Organisering og utøvelse. Knut Kaasen
Organisering av rettighetshavergrupper. Samarbeidsavtalen Knut Kaasen
Statens medvirkning ved utforming av samarbeidsavtalen. Knut Kaasen
Styringskomiteens kompetanse etter samarbeidsavtalen. Knut Kaasen
Minoritetsdeltakeres posisjon. Knut Kaasen
Operatørens stilling. No gain - no loss prinsippet. Knut Kaasen
Samarbeidsavtalen: Selskapsrettslig plassering. Knut Kaasen
Operatørens stilling i utvinningstillatelser contra rørledningstillatelser. Knut Kaasen
Samordning av petroleums-virksomhet etter petroleums-loven. Knut Kaasen
Samordning av utvinningsvirksomhet. Knut Kaasen
Samordning av transportvirksomhet. Knut Kaasen
Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser. Petroleumslovens og samarbeidsavtalens bestemmelser. Knut Kaasen
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster. Knut Kaasen
Beslutningsprosessen i rettighetshavergruppen. Knut Kaasen
Departementets godkjennelse av utbyggingsplan. Knut Kaasen
Forholdet mellom plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster og særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger. Knut Kaasen
Avslutningsplan og departementets vedtak om disponering. Knut Kaasen
Folkerettslige skranker Knut Kaasen
Internrettslige skranker Knut Kaasen

Rettskildelære

Emne Kontaktperson
Standardkontrakter som rettskildefaktor Institutt for privatrett
Om betydningen av rettsoppfatninger (særlig i den juridiske teori) som rettskildefaktor på privatrettens område (20 vekttall) Alf Petter Høgberg
Avtalens rettskildemessige status (10 vekttall) Alf Petter Høgberg
Analyse av argumentasjonsmønstre og argumentasjonsstrategier i rettsvitenskapen på privatrettens område (20 vekttall) Alf Petter Høgberg
Kontraktspraksis som rettskildefaktor Geir Woxholth (geir.woxholth@jus.uio.no)

Rettsøkonomi

Emne Kontaktperson
Verdiskapningshensyn og juridisk argumentasjon Institutt for privatrett
Rettsøkonomisk analyse av ulike måter å objektivisere ansvarsgrunnlaget Erling Eide
Rettsøkonomisk vurdering av arbeidsgiveransvaret Erling Eide
Rettsøkonomiske resonnementer i Høyesterettsdommer om erstatningsrett (Avgrenses til en viss tidsepoke) Erling Eide
Adekvans og effektivitet (Kan adekvansregelen begrunnes med ett ønske om effektiv resursbruk? Er effektiv resursbruk et formål som eksplisitt eller implisitt ligger til grunn for adekvansregelen? Kommer et eventuelt hensyn til effektivitet i strid med andre hensyn som adekvansregelen er ment å ivareta) Erling Eide
Erstatningsansvar, sikkerhetskrav og effektivitet (En prinsippiell, samfunnsøkonomisk drøftelse av fordeler og ulemper ved alternative reguleringer av aktiviteter som kan medføre skade. Avgrenses til spesifikke aktivitetstyper eller sektorer, for eksempel (deler av) arbeidsmiljøet, transport, petroleumsutvinning eller gruvedrift. Det anbefales samarbeid mellom studenter som tar for seg hvert sitt område med tanke på separate eller felles avhandlinger. Kollokvier eller annen form for samarbeid med studenter som velger andre tema innen erstatning anbefales også.) Erling Eide
Transaksjonskostnader og rettsteknikk
Til tider legges det i ordlyden i rettsavgjørelser vekt på såkalte rettstekniske hensyn. Drøft med utgangspunkt i utvalgte rettsavgjørelser i hvilken grad slike hensyn dreier seg om informasjonskostnader, prosesskostnader eller andre transaksjonskostnader. Diskuter hvilken betydning rettstekniske hensyn har i forhold til andre typer hensyn.
Erling Eide
Transaksjonskostnader ved valg av lovregler
Ifølge rettsøkonomisk teori tillegges transaksjonskostnader en vesentlig rettspolitisk betydning. Gi en systematisk oversikt over og drøftelse av hva slags transaksjonskostnader det er lagt vekt på i forarbeidene til en gitt lov eller lovendring.
Erling Eide
Transaksjonskostnader i miljøretten
Drøft transaksjonskostnadenes betydning for valg av virkemidler i miljøretten.
Erling Eide
"Corporate Governance"
I den internasjonale litteratur om "corporate governance" legges det vekt på at selskapsretten skal bidra til:
 • at flest mulig lønnsomme avtaler mellom involverte parter (aksjeeiere, styre, ledere, ansatte, kreditorer, leverandører, kunder mv) skal bli inngått,
 • at konflikter mellom disse skal bli løst ved bruk av minst mulig ressurser,
 • at risikofordelingen blir i overensstemmelse med partenes ønsker.
Gi en oversikt over litteraturen om visse utvalgte spørsmål på dette område.
Erling Eide
Erstatningsutmålig
Oversikt over og enkel drøftelse av utmålingsprinsipper på utvalgte områder. (Erstatning etter reservasjonspris, betalingsvillighet, tap i fremtidig erverv mv.), f.eks.
 1. personskadeerstatning
 2. ekspropriasjonserstatning
 3. skade- og ulempeerstatning ved overtredelse av gl. § 2.
 4. kontraktsbrudderstatning
 5. vederlag og annen erstatning ved immaterialrettslige krenkelser
 6. krenkelse av menneskerettigheter
Erling Eide

Samerett

Emne Kontaktperson
Reindriftsrett (Her er mange ulike emner aktuelle) Kirsti Strøm Bull

Selskapsrett

Se fullstendig liste over emner i selskapsrett.

Sjørett

Emne Kontaktperson
Skip, nasjonalitet, registrering
1. Anvendelse av regler som viser til et skips flaggstat eller registreringsstat når skipet er registrert i to registre ("bare-boat-registrering")
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
2. Bare-boat-registrering i Norden - en sammenliknende analyse Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
3. Hvordan praktiseres NIS-lovens krav om at skip skal drives fra Norge? Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Globalbegrensningsreglene
De prosessuelle reglene ved ansvarsbegrensing
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Organisering av rederivirksomhet
Selskapsdannelser innen fiskeflåten
Trine-Lise Wilhelmsen
Besetningens rettsforhold.
Mannskapets rettsstilling når kontraktsmotparten er et konsernselskap
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Kapteinsfullmakten (sjøl § 137) Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Rederens, skipsførerens og andre dekksoffiserers ansvar for skip og last Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Jurisdiksjon og lovvalg ved arbeidskamp/boikott mot skip under fremmed flagg Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Stein Evju
Sammenstøtsansvar
Bør sammenstøtskonvensjonen revideres?
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Sjøveisreglene og aktsomhetsnormen i internasjonale forhold Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Fraktavtaler - stykkgods
York-Antwerpen reglene: Forholdet til Hamburgreglene etc
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Containertransport: Dokumentasjon, kontroll og ansvar Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
En komparativ sammenlikning av hvordan begrensingsreglene for stykkgods praktiseres mht konteinere Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Elektronisk transportdokumentasjon Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Om betydningen av grensen mellom certepartifart og stykkgodsbefordring, og om hvordan grensen trekkes Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
En sammenlikning mellom konnossementets og gjeldsbrevets legitimasjonsvirkninger Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Når konnossementet mangler i lossehavn .... Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
En analyse av de avtalerettslige reglene om fullmakt til å utstede konnossement på vegne av befrakter eller kaptein Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Sjølovens konnossementsregler i spedisjonsforhold Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Avlasterens og senderens plikter og ansvar Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Avlasterens rettigheter og plikter Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Undertransportørens rettslige stilling overfor senderen Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Utleveringsansvaret der det ikke brukes negotiabelt konnossement Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Forum og lovvalg vedrørende transportansvaret Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 1. Hvilke handlemåter på mottakerens side utløser plikt til betaling av de krav som fremgår av konnossementet? Dette er tilsynelatende løst i sjøl. § 269 ved at mottaker "tar inn godset". Tvister oppstått under engelsk rett viser imidlertid at det å " imot", "gjøre krav på lasten" el., ikke nødvendigvis er entydig. Trond Solvang
Trine-Lise Wilhelmsen/Erik Røsæg
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 2: Forpliktelser som påhviler sender/avlaster utover plikten til å betale "frakt og andre krav" i henhold til konnossementet, jf. sjøl. § 269 - for eksempel senders/avlasters ansvar ved å levere farlig last til skipet. Med andre ord, er det grunnlag for å pålegge mottaker betalingsplikt for senders/avlasters ansvar for denne type krav? Trond Solvang
Trine-Lise Wilhelmsen/Erik Røsæg
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 3. Lasteeiers instruksjonsrett under transporten. Behovet for å instruere kan dreie seg om ting som oppvarming, nedkjøling av lasten underveis, samt valg av lossehavn/losseplass dersom konnossementet/certepartiet gir valgrett i så måte. Utgangspunktet er nok at det er sender/befrakter som har slik instruksjonsrett underveis. Dette er imidlertid ikke direkte regulert i sjøloven, og det kan tenkes at en annen en sender/befrakter som legitimerer seg som eier av lasten, kan ha legitime grunner til å instruere skipet underveis. Trond Solvang
Trine-Lise Wilhelmsen/Erik Røsæg
Fraktavtaler - certepartier (se også kontraktsrett)
En sammenlikning mellom de norske og engelske reglene for forsinkelse i forbindelse med levering av skip under certeparti når forsinkelsen har sammenheng med at skipet ikke er ferdig klargjort til å ta inn last
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Employment-klausulen i tidscertepartier Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Krigsklausuler i nyere certepartier Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Regress mellom bortfrakter og befrakter i tidsbefraktningsforhold Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Gencon klausul 2 Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Mangler ved levering av skipet under bare boat certepartier Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen/Thor Falkanger
Remburs
Hvordan sikrer banken seg overfor sin kunde ved remburs?
Giuditta Cordero Moss
Erik Røsæg
Trine-Lise Wilhelmsen
Hvilken forutberegnelighet har mottaker og rembursbank mht krav som kan gjøres gjeldende mot mottakeren av godset? Giuditta Cordero Moss
Erik Røsæg
Trine-Lise Wilhelmsen
Pant- og tilbakeholdsrett
Pantsettelse av petroleumsinstallasjoner som er plassert på sokkelen
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Pantsettelse av fraktinntekter fra skip Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Pant og andre sikkerhetsrettigheter i petroleumsinstallasjoner under bygging Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Krav sikret ved sjøpant Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Gjennomføring av (utnyttelse av) krav sikret ved sjøpant Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Sjøpanterett for hyrekrav og skattetrekk - en nordisk rettssammenlikning Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Bør Norge forsere implementeringen av den nye sjøpantkonvensjonen når det gjelder regelen om at sjøpantforeldelse bare kan avbrytes ved arrest (sjøl. § 55)? Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
I hvilken grad kan en unngå regelen i sjøl § 45 (om at det ikke kan være særlige særlige rettsstifelser i skip) tas ved at befrakteren ombygger og utruster skipet? Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Tvangssalg av fremmed skip - norske og folkerettslige regler Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Arrest i skip etter Norges tiltredelse av arrestkonvensjonen av 1952 Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forurensning- miljø
Forholdet mellom sjøloven, forurensingsloven og petroleumsloven ved forurensing på kontinentalsokkelen
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forholdet mellom bergingsregler og oljeansvarsregler i sjøloven Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Det geografiske virkeområdet for oljesøls- og HNS-konvensjonene Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
En gjennomgang av en av forurensningssakene som er behandlet av Det internasjonale oljefondet Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Vrakfjerning. Vrakfjerningsplikt og refusjonsansvar for offentlige fjrningskostnader med hjemmel i havneloven og forurensningsloven Henvisning til Erlings NOU Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Spøkelsesskip i norske havner (skip som blir liggende pga arrest, usjødyktighet mv) Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Miljøbombers rett til nødhavn Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Tiltak overfor farlige og forurensende transporter langs norskekysten - særlig etter utvidelsen av territorialgrensen Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikring av og erstatningsansvar for farlige og forurensende transporter langs norskekysten - særlig etter en eventuell utvidelse av territorialgrensen Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Hvilke krav kan og bør myndighetene stille når de vurderer sikkerhet etter sjøl § 197 Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Påbudte seilingsleder Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikring av bøteansvar Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forurensingsansvar for lasteeiere Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Berging
Berging av og assistanse til lystbåter
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikring
I hvilken grad er gjeldende konvensjoner om forsikringsplikt til sjøs til hinder for papirløs dokumentasjon?
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Varekrigsforsikring Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Edvard Stang; GIEK
Partsforholdet i gjensidig forsikring Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikring av bøteansvar Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Anerkjennelse/fullbyrdelse av dommer
Anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer etter internasjonale sjørettskonvensjoner (med spesielt henblikk på europaretten)
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen
Terrorisme
SUA-konvensjonen (anti-terrorisme)
Kyststatens/flaggstatens rett til bekjempelse av terrorisme - konsekvensene for internasjonal skipsfart.
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen

Sjøsikkerhet

Sjøsikkerhet som anbudsvilkår i offentlige anvud

Erik Røsæg
Advokaters interessekonflikter i gransking av sjøulykker med internasjonalt tilsnitt Erik Røsæg
Foreldelse
Forholdet mellom sjølovens foreldelsesregler (sjøl § 501), de underliggende konvensjonene og de alminnelige foreldelsesreglene
Erik Røsæg/Trine-Lise Wilhelmsen

Havnearbeidere

ILO-konvensjon 137 om om sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner reiser en rekke uavklarte rettslige spørsmål om fortrinnsrett for registrerte havnearbedere, gjennmføringen av konvensjonen i norsk rett, organsiseringen av laste- og lossefunksjonene mv. Emnene egner seg bra for utreding i studentavhandlinger, gjerne i gruppe.

Erik Røsæg

EUs forsikringsdirektiv

EU krever nå at alle skip skal ha ansvarsforsikring og kunne dokumentere dette. Men reglene er ikke helt tilpasset virkelighetens verden. Du kan bli den som forklarer hva problemert er og finner ut hvordan det kan løses...

Erik Røsæg
Institusjoner vi samarbeider med og som er interessert i studentutredninger er bl.a.:
 • Fiskeridepartementet
 • Intertanko
 • Den norske Krigsforsikring for Skib
 • Sjøassurandørernes Centralforening
 • Nordisk skipsrederforening
 • Miljødorektoratet

Telekommunikasjonsrett

Emne Kontaktperson
Ytringsfrihetsvernet etter den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10. Særlig omkring kringkastingsmedier Institutt for privatrett

Ymse tverrfaglige emner

Emne Kontaktperson
Biobanker i juridisk perspektiv (Biobanker(samling av humant biologisk materiale for forskningsformål) reiser spørsmål om samtykke, eierskap, selskapsrettslige problemer m.m. Egnet for flere) Marit Halvorsen