Forslag til emner for masteroppgaver innen retts- og forvaltningsinformatikk

Her gis oversikt over emner for masteroppgaver innen forvaltningsinformatikk og jus (rettsinformatikk) som ansatte ved SERI/AFIN har foreslått. Forslagene innebærer ikke et forhåndstilsagn om veiledning, og inngåelse av veiledningsavtale må skje på vanlig måte. Personer som er nevnt i parentes til hvert emneområde har forskningsansvar for vedkommende område og kan kontaktes for nærmere informasjon.

Personvern og informasjonssikkerhet

(Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave)

Master i forvaltningsinformatikk

 1. Identitetstyveri
 2. Informasjonssikkerhet og risikovurdering etter personopplysningsforskriften
 3. Internkontroll i praksis: rutiner og dokumentasjon (f.eks. med NAV eller SKD som eksempel)
 4. Datatilsynets informasjonsvirksomhet: strategier, innhold og hjelpemidler
 5. Behandlingsansvar for og styring av AltInn
 6. Behandlingsansvar for og styring av Min Side
 7. Sikring av elektroniske billedbevis

Master i rettsvitenskap

 1. Internkontroll: Rettslig analyse av pol § 14 (30 sp)
 2. Personvernombud: Rettslig analyse av pof § 7-12 og etablert praksis (30 sp)
 3. Personvernnemdas avgjørelser vedrørende krav til rettslig grunnlag etter pol § 8 (30 sp)
 4. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd og pol § 11 første ledd bokstavene d og e
 5. Phishing
 6. Fingeravtrykk

eForvaltning (Arild Jansen, Dag Wiese Schartum)

Master i forvaltningsinformatikk

 1. Open source i offentlig sektor
 2. Fri programvare i offentlig sektor
 3. Dokumentasjon av rettslig innhold i Lånekassens informasjonssystem (eller andre, f. eks. Samordna opptak, Skattedirektoratet mv)
 4. Kvalitetssikring av en offentlig database/register
 5. Datakvalitet i KOSTRA (Kommune-stat Rapportering)
 6. Kvalitet og kvalitetssikring av innholdet på kommunale nettsider
 7. Sammenligning av kommunale nettsider: tjenesteleverandør, politikk eller underholdning
 8. Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor – hva betyr det i praksis
 9. Felles IKT-komponenter som infrastruktur
 10. Saksbehandlersystemer i forvaltningen: hyllevare eller skreddersøm
 11. Systemutvikling i praksis, analyse av et case (stat eller kommune)
 12. Brukermedvirkning i offentlig IKT-prosjekter
 13. Facebook [Second life, You Tube] og offentlig sektor : hva kan vi lære?
 14. IKT-bruk blant stortingsrepresentantene; kontorstøtteverktøy eller samhandlingsteknologi
 15. Styring av outsourcing av systemutviklingsprosjekt
 16. Oppnår vi det vi ønsker ved IKT-bruken: analyse av måloppnåelse i et IKT-prosjekt
 17. Statens IKT-politikk i Norden; fellestrekk og forskjeller
 18. Tjenestetrappa; hva er det vi faktisk [ikke] måler
 19. Undersøkelse av statlige nettsider i lys av statens informasjonspolitikk

Master i rettsvitenskap

 1. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd om saksutredning og pol § 11 første ledd, bokstavene d og e om opplysningskvalitet. (30 sp)
 2. Om forholdet mellom "noen personlige forhold" (fvl § 13), "personopplysning" og sensitive personopplysninger" etter pol § 2 nr 1 og 7. (30 sp)
 3. Om forholdet mellom innsynsrett etter personopplysningsloven og andre lover, jf pol § 6 første ledd. (30 sp)
 4. Gjenbruksdirektivet -- ny offentlighetslov

Rettsteknologi (Jon Bing, Arild Jansen)

Master i forvaltningsinformatikk

 1. Bruk av IKT hos Lovavdelingen
 2. Bruk av IKT hos Sivilombudsmannen

Master i rettsvitenskap

 1. Lovsamlingens historie (60 sp)
 2. Bruk av elektroniske bevis i sivile saker (30 eller 60 sp)

Medierett og Internet Governance (Jon Bing, Olav Torvund)

Master i rettsvitenskap

 1. ICANN -- avtaler om domene, eventuelt andre avtaler i ICANN-systemet
 2. Domeneklagenemndas praksis (muligens sammenholdt med praksis etter UDRP)
 3. Åndsverkloven § 53d (forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon)
 4. Eksklusjonsvilkår ift. medlemskap i nettsamfunn

Elektronisk handel (Olav Torvund, Jon Bing)

(foreløpig ingen forslag)

Rettsinformatikk

Emne Kontaktperson
I hvilken grad er avtalerettslige formkrav oppfylt ved elektronisk kommunikasjon Senter for rettsinformatikk
Vedtakelse av etterfølgende standardvilkår ved salg av dataprogrammer Senter for rettsinformatikk
Betalingsformidling på internett ved kjøp av informasjonstjenester Senter for rettsinformatikk
Avtalemekanismen ved kontraktsinngåelse over internett (Spørsmålet her vil være hva som skal til for å ha bundet seg rettslig ved bruk av nettet. Et av spørsmålene vil her være hvilke formularer som må benyttes, og hva som bør kreves av sikkerhets- og kontrollsystemer som for eksempel koder, elektronisk signatur, etterfølgende bekreftelse over mail eller post. Et annet spørsmål vil værehvordan avtalens vilkår må fremgå. Vil det for eksempel være akseptabelt at det bare henvises til vilkårene i form av lenjer? Erik H. Vinje (erik.vinje@jd.dep.no) Tel: 22245368 Lovavdelingen JD Pb. 8005 Dep 0030 Oslo
Vare- og tjenestebegrepet på internett (Spørsmålet her vil være om programvare, musikk, filmer og tilgang til databaser som leveres over nettet rettslig sett skal anses for vare eller tjeneste. Spørsmålet bør diskuteres i forhold til de konkrete sammenhenger der dette har betydning (for eksempel angrefristlov, kjøpslov)) Erik H. Vinje (erik.vinje@jd.dep.no) Tel: 22245368 Lovavdelingen JD Pb. 8005 Dep 0030 Oslo
Patentering av programvare Ingvild Mestad (ingvild.mestad@kluge.no)