Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg eksperimentell fysikk som vitenskapelig metode. Studentene lærer om betydningen av ryddighet, nøyaktighet og presisjon i laboratorie-arbeid. Studentene trenes på bruken av skriftlige verktøy gjennom systematisk bruk av labjournal og presentasjon av resultater i rapportform. Et sentralt tema i kurset er statistisk behandling av måledata og tilpasning av fysiske modeller til måledata, samt å identifisere og kvantifisere kilder til feil. Første del av kurset tar for seg måling av noen grunnleggende fysiske størrelser og vurdering av metodens nøyaktighet og presisjon. Det gis også innføring i bruk av noen vanlige måleinstrumenter. Siste del av kurset fokuserer mest på å eksperimentelt undersøke fysiske fenomener og eksperimentell etterprøving av fysiske lover.

Hva lærer du?

Læringsmål: Studentene skal kunne:

 • forklare og selv utføre statistisk analyse av måledata, analysere og
  beregne feilspredning og forstå grunnlaget for og utføre lineær tilpasning
  av modeller med minste kvadraters metode.
 • kritisk bedømme feilkilder og kombinere forskjellige statistiske metoder
  for å angi nøyaktighet og presisjon på sine egne måleresultat og
  modelltilpasninger.
 • kritisk bedømme andres data, modelltilpasninger og konklusjoner.
 • forstå databladet til vanlige måleinstrument, spesielt det som omhandler
  instrumentets virkemåte, nøyaktighet og presisjon, samt å gjennomføre
  målinger med instrumentet.
 • sammenligne forskjellige prinsipper for måling av samme størrelse og
  vurdere deres styrker og svakheter i forhold til forskjellige kriterier.
 • bruke labjournalen som en dokumentasjon på utførte handlinger og
  målinger og som redskap til systematisk observasjon, vurderinger og
  diskusjon.
 • forstå og forklare labjournalens legale og etiske dimensjon.
 • fremstille en eksperimentell undersøkelse i form av en rapport som er
  lettlest, presis og etterrettelig.
 • forklare alle de fysiske fenomener og målemetoder som øvelsene handler om.
 • raskt sette seg inn i nye fysiske fenomener og målemetoder for å
  undersøke disse.
 • kritisk vurdere forholdet mellom teori og eksperiment, bedømme hvor
  kildene til uoverenstemmelse er og foreslå videreutvikling av teori eller
  eksperiment for å oppnå bedre samsvar.

Holdningsmål: Studentene skal:

 • være innstilt på å arbeide nøyaktig og repeterbart for å oppnå pålitelige resultater.
 • bli opptatt av ryddighet i laboratoriearbeidet og rapporteringen.
 • utvikle et verdisett der etterrettelighet og sporbarhet er sentrale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150:

 

For studenter som tok FYS2150 våren 2015 eller seinere gjelder at FYS2150 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 - Mekanikk og FYS1120 - Elektromagnetisme.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FYS2150L - Eksperimenter i fysikkundervisningen

5 studiepoengs overlapp mot hhv. FY104 og FYS116, som ble undervist for siste gang høsten 2002.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter

Emnet går over ett semester. Det blir 5 laboratorietimer per uke gjennom semesteret. Obligatorisk innlevering av prelabøvinger,
labjournaler og labrapporter hver uke som studentene får tilbakemelding på.

 

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2150.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Mappeevaluering basert på innlevering av laboratoriejournaler som det settes karakter på.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk