Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Komplekse funksjoner, kompleks integrasjon, residyteoremet.Lineære-, ordinære- og partielle differensialligninger av 2.orden. Fourier-rekker. Laplace- og Fouriertransformasjoner. Greens-funksjoner. Tensoranalyse. Sett av ortogonale funksjoner. Variasjonsregning.

Hva lærer du?

Læringsmål: Etter kurset skal studentene kunne:

• den grunnleggende delen av kompleks matematisk analyse, de store integralteoremene, bestemme residyene til en kompleks funksjon og bruke residyteoremet til å beregne bestemte integraler
• løse ordinære differensialligninger av andre orden som er viktige innen de fysiske fag
• utvikle en funksjon i Fourierrekke, kjenne betingelsene for gyldigheten av rekkeutviklingen
• benytte integraltransformasjoner (Fourier og Laplace) til å løse matematiske problemer innen de fysiske fag, anvende
Fouriertransformasjoner til analyse av observerte data
• løse partielle differensialligninger av andre orden ved bruk av standardmetoder som separasjon av variable, rekkeutvikling (Fourierrekker) og integraltransformasjoner
• formulere og uttrykke en fysisk lov ved hjelp av tensorer, og forenkle den ved hjelp av koordinattransformasjon eksempel: hovedtreghetsakser)
• Løse noen enkle klassiske variasjonsproblemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS211, som ble undervist siste gang høsten 2002.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av en innleveringsoppgave som teller ca 25% av samlet karakter. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca 75% av samlet karakter, og som må være bestått for å stå i kurset. Av 12 mulige innleveringer (ukeoppgaver) må seks være godkjent for å kunne avlegge avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket. Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling".

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)