print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i ulike røntgenbaserte modaliteter som brukes i diagnostikk på sykehus; vanlig røntgenfotografering og gjennomlysning, mammografi, angiografi og intervensjon, samt datatomografi (CT). De viktigste elementene ved apparaturen vil bli gjennomgått, med vekt på digital bilderegistrering og rekonstruksjon, samt parametre i operatørens kontroll med henblikk på å manipulere bildekvalitet og stråledose til pasient fra et optimaliseringsperspektiv. Det vil også bli lagt vekt på å gi en innføring i metoder for måling, beregning og evaluering av stråledose og bildekvalitet. Emnet skal gi nødvendig kunnskap for arbeide som medisinsk fysiker innen området røntgendiagnostikk på sykehus, en funksjon det er krav om i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling av 29. oktober 2010.

Hva lærer du?

Emnet gir en kort innføring i dosimetri og vekselvirkning mellom ioniserende stråling og vev, men det vil være en fordel å ha teoretiske forkunnskaper om dette på nivå med FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri. I teori og med praktiske eksempler skal studentene lære bruk av instrumenter, regneverktøy og bildekvalitetsfantomer for kvalitetskontroll av røntgenapparatur, samt for evaluering av bildekvalitet og stråledose til pasient for optimalisering av undersøkelsesprotokoller. Det blir også gitt en innføring i relevante krav i henhold til nytt regelverk på strålevernsområdet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 - Mekanikk, FYS1120 - Elektromagnetisme, FYS2140 - Kvantefysikk, FYS3710 - Biofysikk og medisinsk fysikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9760 - Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk

Undervisning

Omtrent 30 timer med forelesninger og 10 timer gjennomgang av regneøvelser. Det blir en dag med laboratorieøvelser og demonstrasjoner på Ullevål universitetssykehus og en dag ekskursjon til Strålevernet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det tilrettelegges for to obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen; en teori/regneoppgave i dosimetri, og en oppgave der studenter får øve seg i å evaluere bilder av et CT fantom. Det gis en avsluttende muntlig eksamen som teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ny/utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som:

  • dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen
  • trekker seg under ordinær eksamen
  • ikke består ordinær eksamen

Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk