Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima. Læreboken som beskriver generell teori blir supplert med nyere litteratur for å sette teorien inn i en klimakontekst. Emnet ligger i grenseland mellom økologi og evolusjon.  I tillegg er forståelse av ulike fysiologiske prosesser viktig.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

  • Fått inngående kjennskap til teorier som finnes om evolusjonen av livshistorietrekk.
  • Forstått hvordan ulike klimaparametere påvirker disse livshistorietrekkene.
  • Fått økt forståelse av i hvilken grad ulike organismer kan tilpasse seg endrede miljøforhold, og hvordan de gjør dette.
  • Lært å framlegge og kritisk diskutere avanserts teoretiske og empiriske studier innen emnet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4140 og BIO9140 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Mastergrad i biologi eller tilsvarende. Det forventes en god bakgrunn i økologi og evolusjon.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset vil bli gjennomført uke 40-45.

Undervisningen vil gjennomføres slik:

Uke 40 - 41: Gjennomgang av relevant teori, samt regneøvelser. Essayoppgave gis.

Uke 42 Forberedelse til gruppepresentasjoner, noen forelesninger.

Uke 43: Gruppepresentasjoner, noen forelesninger.

Uke 44: Innlevering av essay. Noen oppsummerende forelesninger.

Uke 45: Eksamen

Undervisningen vil bestå av følgende elementer:

Plenumsundervisning av generell livshistorieteori

Dataøvelser med eksempler på utregninger og gjennomgang av viktige modeller.

Gruppearbeid hvor utvalgte vitenskapelige arbeider diskuteres, settes i sammenheng og deretter presenteres i plenum.

   Alle studentene skal før eksamen ha skrevet og levert ett essay, samt holdt en forelesning (30 minutter) om oppgitt tema.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Deltakelse i gruppearbeid, gjennomført og godkjent forelesning samt innlevering av et essay på inntil 6 sider om et oppgitt tema er obligatorisk. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Essay og avsluttende eksamen karaktersettes. Essayet vektlegges 30%, mens avsluttende muntlig eksamen vektlegges 70% av sluttkarakteren. Skriftlig eksamen 3 timer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)