Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosesser i rom og tid. Statistiske modeller og metoder for romlig varierende fenomen, dvs. hvor datapunktenes geografiske posisjon spiller en rolle. Homogene/ inhomogene prosesser. Geostatistiske interpolasjonsmetoder; semi-variogram; kriging (romlig prediksjon); estimeringsproblemer. Romlige punktprosesser; simulering; spatiale sampling-strategier. Anvendelser i forbindelse med ozon, romlig interpolasjon av klima-data etc. Romlige modeller for grid-data og inferens i disse (MRFs, pseudo-MLE, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder - kryssing av grenser i forbindelse med luft- forurensning, forandring i klima-ekstremer. Tidsrekker med lang hukommelse - trender i klima-data.

Hva lærer du?

Ved gjennomføring av kurset vil du ha lært de mest fundamentale metoder for statistisk modellering og analyse av fra prosesser som varierer i rom og tid. Du vil også ha fått trening i praktisk gjennomføring av slike analyser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9150 - Environmental and Spatial Statistics

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2013

Eksamen

Annenhver vår fra 2013

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.