Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har til hensikt å dels presentere bruk av risikoanalyse knyttet opp mot konkrete prosjekter først og fremst fra petroleumsvirksomhet. Her vil en blant annet ta opp: Hendelses- og beslutningstrær, bruk av Monte Carlo simulering, integrert usikkerhetsanalyse. Dels vil en presentere noe av det teoretiske grunnlag for å utføre pålitelighetsanalyser av kompliserte systemer. Det vil lede frem til forskningsfronten i utvalgte delområder: Mål for den pålitelighetsmessige betydning av en komponent, multinær pålitelighetsteori der komponenter/systemer beskrives mer nyansert enn som funksjonerende eller ei, optimale vedlikeholds-, inspeksjons- og utskiftnings-strategier, teori i grenselandet pålitelighetsteori/grafteori.

Hva lærer du?

Studenten skal bli i stand til på egen hånd å utføre enkle risikoanalyser av reelle problemstillinger. Spesielt skal studenten lære seg å kunne bygge og analysere ulike stokastiske modeller. Emnet vil også gi studenten kjennskap til relevant programvare til bruk i analysene. De mer teoretiske delene av pensum skal gi studenten en grundig forståelse for sentrale begreper, modeller og metoder, og skal sette studenten i stand til å delta i forskningsprosjekter innen risiko- og pålitelighetsanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9400 - Risk and Reliability Analysis

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Vår 2011

Vår 2008

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Vår 2016

Vår 2011

Vår 2008

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.