HADM4002 – Fordypning i metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en påbygging og videreføring av det obligatoriske emnet HADM4001 Metode og statistikk.  Målet er å gi deg en fordypning i forskningsdesign og metoder som er særlig relevant for arbeidet med masteroppgaven. Emnet er tredelt. I første del fokuseres det på skriving av forskningsrapporter inkludert masteroppgaver. I andre del kan studentene velge fordypning i enten kvalitative metoder eller kvantitative analyser. Undervisningen her vil særlig fokusere på de metodene som studentene selv planlegger å anvende i sine masteroppgaver. I tredje del skal ditt masteroppgaveprosjekt bli gjenstand for diskusjon i grupper eller plenum.  

Hva lærer du?

Ved kursets avslutning skal du kunne:

Kunnskap

  • Forstå hvilke særskilte krav som stilles til en vitenskapelig tekst
  • Forstå forskjellene mellom ulike typer av forskningsdesign og de ulike trinn i en forskningsprosess.
  • Ha kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metoder

Ferdigheter

  • Kunne strukturere og forfatte en vitenskapelig tekst samt gi en kritisk vurdering av slike tekster
  • Kunne skrive forskningsrapporter
  • Kunne vurdere relevansen av ulike kvantitative og kvalitative metoder samt kunne gjennomføre enkle analyser på kvalitative eller kvantitative data

Generell kompetanse

  • Reflektere over betydningen av gode studiedesign
  • Vurdere relevansen til de mest vanlige analyseverktøyene
  • Være bevisst på forskningsetiske problemstillinger

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha gjennomført og bestått det obligatoriske emne HADM4001 Metode og statistikk (5 studiepoeng) som gir en generell innføring i kvalitative og kvantitative metoder, samt kunne søke opp medisinske artikler i relevante databaser (for eksempel PubMed).

Undervisning

Forelesninger, gruuppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Eksamen

Individuell, muntlig presentasjon av ditt masteroppgaveprosjekt med vekt på gjennomføring, analysemetoder basert på tilbakemeldinger i kurset, samt eventuelle foreløpige resultater. Presentasjonen skal ikke overstige 30 minutter. Det vil være minst to bedømmelsessensorer tilstede under presentasjonen, som har anledning til å stille spørsmål underveis. Karakteren (bestått/ikke-bestått) blir gitt umiddelbart etter presentasjonen. Eventuelt ønske om begrunnelse må fremsettes umiddelbart. Resultatet kan ikke påklages (jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan holde presentasjonen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk