Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har hovedfokus på helsetilstanden i befolkningen med vekt på “determinants of health” i et historisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Metoder og indikatorer som brukes for å beskrive helsetilstanden blir presentert. Sosial ulikhet i helse og sykdom og forhold som ligger til grunn for ulikhet er et sentralt tema. Demografisk endringen og den aldrende befolkning blir gjennomgått som bakgrunn for behov for helsetjenester.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om
• begrep innen beskrivende og analytisk epidemiologi og de viktigste epidemiologiske studieopplegg
• de viktigste feilkilder innenfor epidemiologi
• de mest brukte mål på befolkningens helsetilstand
• de viktigste datakilder som inneholder informasjon om helsetilstanden
• sosial ulikhet i helse, nasjonalt og globalt
• hovedtrekk i befolkningens/befolkningsgruppers helsetilstand og funksjonsevne, historisk og framskrevet
• hovedtrekk i den demografiske utvikling og framskriving av befolkningen
• forhold som påvirker behov for og bruk av helsetjenester og relasjonen mellom disse begrepene.

Ferdigheter

Du vil lære å
• presentere sentrale design innenfor epidemiologi og gjengi de viktigste feilkilder
• presentere de viktigste datakilder med informasjon om befolkningers helsetilstand
• beskrive og drøfte helsetilstanden i Norge og globalt ved hjelp av ulike indikatorer
• redegjøre for sosial ulikhet i helse, nasjonalt og globalt
• presentere det epidemiologiske grunnlaget for planlegging og ressursfordeling i helsesektoren
• beskrive hovedtrekk i befolkningssammensetningen ut fra alder, kjønn og etnisitet
• presentere forutsetninger i demografisk framskrivning
• gjengi forhold innenfor og utenfor helsetjenesten som har betydning for utviklingen av behov for helsetjenester.

Generell kompetanse

Du vil kunne
• delta i arbeid med sosiale ulikheter innenfor helse- og sykdomsområdet, nasjonalt og globalt
• kombinere demografiske data og helsedata ved planlegging av helse- og omsorgstjenester
• forstå samspillet mellom sammfunnsutviklingen og behov for helsetjenester

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger, casegjennomgang og gruppearbeid.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgave må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.Vurderingen av obligatorisk oppgave er bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk oppgave får ”ikke bestått” kan studenten levere en omskrevet oppgave innen en uke.
Besvarelsen av den obligatoriske oppgaven skal være et selvstendig arbeid. Det er lov å samarbeide med andre og alle hjelpemidler er tillatt, men oppgaven skal reflektere studentens forståelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å gi en muntlig redegjørelse for besvarelsen.
Å utgi andres arbeid for sitt eget er ulovlig og uetisk og kan medføre strenge reaksjoner fra Instituttets eller Universitetets side, se § 9.1 Annullering av eksamen eller prøve og utestenging

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Semesteroppgave: bestått/ikke-bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk