SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er innføring i medisinsk og helsefaglig etisk teori og prinsipper med relevans for etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne analysere og diskutere aktuelle etiske dilemmaer i medisinsk og helsefaglig etikk på samfunnsnivå og på klinisk nivå. Du skal kunne belyse etiske problemstillinger med bakgrunn i medisinsk-etiske teorier og prinsipper.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal du kunne:

 • gjøre rede for etiske begreper, ulike etiske teorier og prinsipper og hvordan disse kan brukes i analyser av etiske dilemmaer i helsetjeneste og profesjonsutøvelse

Ferdigheter

Ved fullført emne skal du kunne:

 • analysere etiske dilemmaer i helsetjenesten, samt å vurdere argumenters relevans og holdbarhet.
 • vurdere styrker, svakheter og relevans ved ulike etiske teorier og prinsipper når disse anvendes på dagsaktuelle problemstillinger i helsetjenesten

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal du kunne:

 • reflektere over medisinen og helsefagenes verdigrunnlag og grenser
 • reflektere over skillet mellom etikk, fag og jus i medisin og helsefag

Opptak og adgangsregulering

Det er 20 plasser tilgjengelig. Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Masterprogram i interdisiplinær helseforskning
 • Søkere fra de andre masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra de andre masterprogrammene ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo
 • Eksterne søkere

Tilleggsrangering: Søkere som har gjennomført og bestått SME4210 - Etikk i helsetjenesten og/eller SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell:

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot MED3050 - Medisinsk etikk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper. Det stilles krav om minimum 80 % tilstedeværelse på undervisningen.

Eksamen

Det gjennomføres hjemmeeksamen med essay ut fra et emne fra kurset.

Eksamen skal ha et omfang på 2500 ord (+/-10 %) og leveres til fastsatt tid.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Heldagsundervisning

29.-31. januar 2018

5.-6. februar 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk