PSA4320 - Vold og traumer, fordypning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på PSA4310 – Vold og traumer
Emnet tar for seg fenomenene vold og traumer og hvilke konsekvenser slike hendelser kan ha for barn, ungdom og voksne. Emnet tar også for seg hvordan vold og traumatiske hendelser kan forebygges, og hvordan man kan best kan hjelpe utsatte barn, ungdom og voksne.

Fenomenene vold og traumatiske hendelser forstås ut fra ulike perspektiver, som utviklingspsykologi, kjønn, kultur og samfunn.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • forskjellige former for vold og traumer hos barn, ungdom og voksne
  • hvor ofte vold og traumatiske hendelser foorekommer og hvem som er utsatt
  • hvilke konsekvenser vold og traumer kan ha og strategier for forebygging, hjelpetiltak og behandling
  • kartleggingsverktøy og intervjumetoder for barn og voksne, og deres styrker og begrensninger

Ferdigheter

Du vil lære å

  • forklare vold, traumatiske hendelser og overgrep
  • kartlegge behov for hjelp og igangsette adekvate tiltak
  • gjennomføre samtaler med traumatiserte barn, ungdom og voksne på en anerkjennende og ikke-krenkende måte

Generelle ferdigheter

Du vil

  • få økt bevissthet om egne holdninger til vold og overgrep
  • bli mer oppmerksom på profesjoner og institusjoner som inngår i vold- og traumefeltet, og kunne reflektere over verdier og holdninger i egen yrkesutøvelse

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter som har opptak på masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomgått og bestått emnet PSA4310 - Vold og traumer

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.

Undervisningen blir gitt i form av 3 uker intensiv undervisning, ca. 30 timer per uke. I tillegg legges det opp til obligatoriske øvelser og oppgaveinnleveringer mellom samlingene.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Fronter i tiden mellom samlingene.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%) på undervisningsukene.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert hjemmeoppgave. Du vil kunne velge mellom 2-3 oppgitte oppgaver. Oppgaven skal være på ca 4000 ord, skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1,5. Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag og referanseliste.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Høst 2016

Går over to semestre, oppstart annen hver høst.

Eksamen

Høst 2017

Annen hver vår.

Undervisningsspråk

Norsk