GERSYK4103 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om klinisk undersøkelsesmetodikk og tilnærminger for å kartlegge eldres helsetilstand med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak, samt kunne iverksette tiltak for å understøtte den eldres og pårørendes evne til egenomsorg og til å gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak.

Hovedtema:

 • Avansert klinisk vurdering av helsetilstand i rettet mot grunnleggende behov
 • Kommunikasjon og samhandling med eldre og deres familier
 • Samhandling i helsetjenesten og innovativ velferdsteknologi - i et forebyggingsperspektiv
 • Rollen som avansert klinisk sykepleier i et forebyggingsperspektiv

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kunnskap om helseforebyggende og helsefremmende vurderinger og relevante tiltak for eldre pasienter
 • kunnskap til å vurdere og beslutte relevante handlingsalternativer for å forebygge videreutvikling av oppstått sykdom
 • kunnskap om tilrettelegging av tilpasset og sammenhengende helsehjelp i samhandling med den gamle og eventuelle pårørende

Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere og utføre kartlegginger og vurderinger av den gamles helsebehov for å forebygge sykdom og skade
 • gjennomføre forsvarlig iverksetting av tiltak basert på en systematisk og helhetlig forståelse av helsefremming og forebygging av sykdom hos eldre
 • analysere når du skal konsultere andre helseprofesjoner og etater for å sørge for relevante og praktiske helsefremmings- og sykdomsforebyggingstiltak hos eldre

Generell kompetanse

Du vil

 • ha innsikt i innovativ velferdsteknologi i et forebyggingsperspektiv
 • kunne anvende din kompetanse om helsefremming og sykdomsforebygging i kommunikasjon og samhandling med eldre og deres pårørende og andre samarbeidsparter
 • har innsikt i AGS-rollens helsefremmende og sykdomsforebyggende ansvar og funksjon

 

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GERSYK4101 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, seminarer, kliniske studier / praksis og selvevaluering.

40 timers kliniske studier / praksis.

Arbeidskrav:

Det stilles krav om minimum innlevering av dokumentert utført praksis og 80 % deltakelse i kliniske studier.  

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Du leverer en individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 %). Referanseliste kommer i tillegg.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk