GERSYK4405 - Patofysiologi, sykdomslære og behandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommer og symptomer hos eldre. Gjenkjenning av sentrale patofysiologiske endringer hos eldre gir grunnlag for å iverksette forebygging, behandling og oppfølging av pasienten med særlig fokus på alternativer til medikamentelle tiltak.

Hovedtema:

 1. Sentrale symptomer og tilstander som: dehydrering, ernæringssvikt, tann- og munnhelse, fall, smerte, ulike atferdssymptomer, kognitiv svikt, sansesvikt, inaktivitet, isolasjon, utmattelse, søvnforstyrrelser og frailty (skrøpelighet)

 2. Sentrale fysiske lidelser hos eldre som: hypertensjon, ischemisk hjertesykdom, hjerneslag, hjertesvikt, kreft, infeksjoner, respirasjonslidelser, muskel/skjelett-lidelser, diabetes, delirium

 3. Aldersdemens

 4. Sentrale psykiske lidelser hos eldre som: depresjoner, angst, atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens (APDS), psykose, agitasjon, apati

 5. Utredning, symptomvurdering og diagnostisering

 6. Forebygging og behandling

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 1. de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommene og symptomer hos eldre

 2. samspillet mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende årsaksfaktorer

 3. Oversikt over de mest sentrale patofysiologiske endringer hos eldre

Ferdigheter

Du vil lære å

 1. gjenkjenne symptomer på de vanligste sykdommene hos eldre

 2. iverksette forebygging og behandling med særlig fokus på alternativer til medikamentelle tiltak

Generell kompetanse

Du vil

 1. kjenne til og gjøre rede for anatomiske og/eller fysiologiske forandringer som det er viktig å ha spesiell oppmerksomhet på i møte med den eldre pasienten 

 2. kunne gjennomføre systematisk vurdering og identifisere de vanligste sykdommer hos eldre

 3. kunne journalføre vurderingene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forbeholdt studenter på Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)

Undervisning

Forelesninger, seminarer, kliniske studier og selvevaluering.

40 timers kliniske studier/praksis

Arbeidskrav: Det stilles krav om innlevering av dokumentert utført praksis og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier/praksis.

 

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk