Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgfritt temakurs i profesjonsstudiet i medisin.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studenten kunne analysere og diskutere aktuelle etiske dilemmaer i medisinsk etikk på samfunnsnivå og på klinisk nivå. Studenten skal kunne analysere og vurdere ulike argumenter med bakgrunn i medisinsk-etiske teorier og prinsipper.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for aktuelle argumenter og syn i forhold til noen aktuelle etiske problemstillinger i helsetjenesten og utøvelsen av legeyrket

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • analysere og vurdere argumentasjon i medisinsk-etiske spørsmål med henblikk på relevans og holdbarhet
  • argumentere for løsninger på etiske spørsmål ved hjelp av relevante teorier og prinsipper i den medisinske etikken

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over medisinens verdigrunnlag og grenser
  • reflektere over skillet mellom etikk, fag og jus i medisinen

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 15 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesninger, gruppeundervisning (forberedte gruppediskusjoner over utvalgte tema og etikkdrøftinger i plenum)

Kurset samundervises med masteremnet SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk og EVU-kurset Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Innlevering av refleksjonsrapport

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo