MED3056 – Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgfritt temakurs i profesjonsstudiet i medisin

Hva lærer du?

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter om egen og pasientens sykdomsforståelse, og hvordan denne påvirkes av individuelle forutsetninger og erfaringer, av normer og verdier, og av samfunnet. Videre skal studentene kunne utforske og analysere hvordan informasjon påvirkes av medium og kontekst.  Studentene skal kunne diskutere og kritisk vurdere hvordan begreper om sykdom har endret seg over tid. Studentene skal bedre kunne forstå seg selv, pasientene, legerollen og medisinens rolle i samfunnet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 50 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED2200 - medisinstudiet, modul 2

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Gruppearbeid, seminarer, forelesninger

Studentene deles inn i grupper som velger/tildeles en oppgave som skal løses i løpet av kurset.

Gruppene følges opp med veiledning og vil til dels velge egne aktiviteter, til dels tildeles forhåndsdefinerte aktiviteter som underbygger oppgaven. Gruppearbeidet vil følges opp med tilrettelagt selvevaluering og diskusjon om fremdrift og gruppedynamikk.

I tillegg vil studentene ha felles seminarer og forelesninger som har fellesinteresse for alle gruppene.

I slutten av perioden samles gruppene for å presentere prosjektene og resultatene sine for hverandre og kursledelsen. Presentasjonene samles i en rapport som skal legge grunnlag for kursevaluering, formidling og videre arbeid med individuelle prosjektoppgaver.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo